Integritetspolicy

Billhop är angelägna om att skydda våra användares och webbsidebesökares personliga integritet. Denna integritetsskyddspolicy gäller för https://billhop.com och dess underdomäner ("Hemsidan"), som ägs och tillhandahålls av Billhop AB, 556859-5416, som är personuppgiftsansvarig.

Här förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och vad vi gör för att se till att de skyddas.

Information som Billhop samlar in

För att du ska kunna betala fakturor via Billhop och nyttja våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, exempelvis i samband med att du registrerar ett användarkonto hos oss, men vi kan även komma att begära information från tredje part.

Den information som kan komma att samlas in är:

 • Person - och kontaktinformation - namn, adress, personnummer, telefonnummer.

 • Betalningsinformation - faktura- / OCR-nummer, belopp, betalningsdatum och vilket typ av kreditkort du använder.

 • Information om hur du interagerar med Billhop - t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, hur du nådde och lämnade sidan, eventuella nedladdningsfel.

 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem och plattform.

 • Geografisk information - din geografiska placering.

 • Billhop behandlar särskilt skyddsvärda personuppgifter (exempelvis personnummer), men vi behandlar endast känsliga personuppgifter om du är en så kallad PEP (person i politiskt utsatt ställning) då vi bekräftar anledningen till PEP-status.

Hantering av information

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla nödvändiga rättsliga och avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för exempelvis kommunikation med dig (inklusive marknadsföring av vår tjänst) och kundanalys.

Vi behandlar personuppgifter baserat på bl.a. följande grunder:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina uppgifter (Fullgörande av avtal samt fullgörande av rättslig förpliktelse)
 • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, utföra din betalning samt tillhandahålla dig med information som du begär av oss (Fullgörande av avtal samt fullgörande av rättslig förpliktelse)
 • För att innehåll på vår sida ska presenteras effektivt för dig och enheten du använder (Berättigat intresse)
 • För att förhindra missbruk av vår tjänst (Fullgörande av avtal samt fullgörande av rättslig förpliktelse)
 • För att utföra riskanalys, riskhantering och finansiering av terrorism (Fullgörande av rättslig förpliktelse)
 • För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (Fullgörande av rättslig förpliktelse)
 • För att kunna kommunicera med dig (Berättigat intresse)
 • För att marknadsföra vår tjänst (Berättigat intresse)
 • För att kunna genomföra kundanalys på aggregerad nivå (Berättigat intresse)
 • För att kunna registrera ditt konto (Fullgörande av avtal)

Profilering

Profilering är automatisk behandling av personuppgifter som består av att personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund. Billhop använder profilering för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, genom att t.ex. analysera och bedöma din riskprofil och ditt användarbeteende.

Våra system signalerar automatiskt om du skulle anses ha en hög kundrisk eller om ditt användarbeteende inte stämmer överens med hur du tidigare har använt vår tjänst, varpå kundtjänst kan höra av sig till dig för att kontrollera transaktionen ifråga.

Profilering som vi genomför i vår verksamhet sker baserat på fullgörande av rättslig förpliktelse, enligt tillämplig penningtvättsreglering.

Säkerhet

Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet.

Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och vidtar alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter.

Det är därför viktigt att du tar ditt ansvar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Du ombeds att hålla dina inloggningsuppgifter till vår tjänst hemliga och tänka på att du själv är ansvarig för att du håller dem hemliga genom att exempelvis inte avslöja dem för någon annan.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kommer att överföras eller delas med tredje part i den mån det är nödvändigt för tillhandahållande av Billhops tjänster. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter:

Myndigheter: Såsom Polismyndigheten, Skatteverket, Finansinspektionen och andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på rättslig grund för att lämna information är regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Underleverantörer: För utförandet av våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn.

Databasleverantörer eller liknande leverantörer: Dina personuppgifter kan komma att delas till databasleverantörer och leverantörer av liknande tjänster i syfte att exempelvis bekräfta din identitet och adress vid registrering.

Betalningsmottagare: Om en betalningsmottagare inte kan placera din betalning korrekt, kan vi komma att dela dina personuppgifter med denne för att din betalning ska hamna rätt.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES men kan i undantagsfall överföras till och behandlas i land utanför EU/EES, av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och att överföringen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler. Vi måste till exempel spara vissa av dina personuppgifter i 5 år enligt penningtvättsreglering.

Dina rättigheter

Du har rättigheter kring dina personuppgifter som du kan utöva. Vill du göra det är du välkommen att höra av dig till oss via de kontaktuppgifter som du kan hitta i slutet av denna integritetspolicy.

Rätt till registerutdrag - Du har rätt att begära ett utdrag över dina personuppgifter som Billhop behandlar. Hör av dig till vår kundtjänst så hjälper de dig.

Rätt till rättelse - Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Märker du att vi har fel eller inaktuella uppgifter om dig - hör av dig till vår kundtjänst så hjälper de dig.

Rätt till radering - Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de behandlas för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.

Rätt till begränsning - Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål, exempelvis under tiden vi utreder om personuppgifter är korrekta.

Rätt till invändning - Du har rätt att motsäga dig viss typ av behandling av dina personuppgifter om du tycker att din rätt till integritet väger tyngre än Billhops intresse av att behandla dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet - Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal, har du rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss överförda till en personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Klagomål till tillsynsmyndighet - Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss, så ska vi göra vårt bästa för att lösa problemet. Du har även rätt att inge klagomål hos berörd tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).

Ändringar i policyn

Vi kan, från tid till annan, ändra denna integritetspolicy genom att publicera den uppdaterade versionen på Hemsidan. Alla ändringar träder per automatik i kraft 30 dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya dock gälla omedelbart efter att den publicerats på Hemsidan.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Det enklaste sättet är genom att skicka ett mail till: hello@billhop.se.

Om du vill skicka ett brev till oss så kan du adressera det till: Billhop AB, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm. Du kan även nå vårt dataskyddsombud på dpo@billhop.com