Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor innehåller viktig information om vår relation: vänligen läs dem noggrant.

Billhops allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller mellan Billhop AB, 556859-5416 ("Billhop", "vi", "oss" eller "vår") och den fysiska eller juridiska person ("Användaren") som använder Billhops tjänst, såsom den definieras i punkten 2 nedan ("Tjänsten"). Det fullständiga avtalet mellan Billhop och Användaren avseende Tjänsten ("Avtalet") består av dessa Villkor samt bestämmelserna om vid var tid gällande avgifter för Tjänsten, som finns tillgängliga på www.billhop.com ("Hemsidan"). Vår Integritetspolicy innehåller vidare ytterligare viktig information för dig som kund.

1.2 Billhop är ett svenskt betalningsinstitut som tillhandahåller tjänster som gör det möjligt för företag och konsumenter att betala sina räkningar med kreditkort och andra betalkort. Billhops organisationsnummer är 556859-5416 och bolaget har tillstånd från samt står under Finansinspektionens tillsyn, www.fi.se, Box 7821, 103 97 Stockholm. Billhops sätesadress är Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

1.3 De vid var tid gällande Villkoren finns att ta del av på Billhops Hemsida. Användaren har under avtalstiden rätt att på begäran få information om Avtalet i pappersform, per post eller på annat sätt som Billhop och Användaren kommer överens om.

1.4 Genom att börja använda Tjänsten, godkänner Användaren Avtalet och förbinder sig att följa detsamma. Billhop har rätt att avgöra om Användaren ska få tillgång till Tjänsten. Först efter att Billhop har beslutat att ge Användaren tillgång till Tjänsten är Billhop bunden av Avtalet.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten gör det möjligt för Användaren att betala sina räkningar till betalningsmottagare antingen med sitt kontokort, betalkort eller kreditkort ("Kort"). Syftet med Tjänsten är att underlätta Användarens betalningar av löpande räkningar och erbjuda Användaren en likviditetslösning när behovet uppstår. Tjänsten underlättar även Användarens hantering av räkningar genom att exempelvis skapa historiska rapporter samt möjliggöra export av transaktionsdata till olika program och system.

2.2 Det belopp som Användaren överför till Billhop omfattar dels betalning till den eller de betalningsmottagare som Användaren anger ("Betalningsbeloppet"), dels avgift för Tjänsten (Betalningsbeloppet och avgiften för Tjänsten kallas sammantaget för "Transaktionsbeloppet"). För det fall att betalning ska ske i annan valuta än sådan valuta som gäller för Användarens Kort, och förutsatt att stöd för utförande av sådan betalning finns inom ramen för Tjänsten, kan extra avgifter som ligger utanför Billhops kontroll komma att debiteras Användaren.

2.3 Billhop genomför betalningstransaktioner på sådant sätt, och med de begränsningar, som vid var tid anges på Hemsidan. Billhop äger rätt att när som helst ta bort eller lägga till möjliga transaktioner och typer av mottagare.

2.4 Billhop förbehåller sig rätten att kontrollera betalningsmottagare mot offentliga varningslistor över bluffakturor och företag med oseriösa eller vilseledande försäljningsmetoder och erbjudanden. Billhop tar dock inget ansvar för att informationen i sådana varningslistor är korrekt eller uppdaterad vid varje tidpunkt. Billhop förbehåller sig rätten att neka utförandet av utbetalningar till mottagare som har listats i enlighet med ovan.

3. Förutsättningar för Avtalet och tillhandahållandet av Tjänsten

3.1 För att använda Tjänsten måste Användaren registrera ett användarkonto ("Användarkonto"). Vid registreringen är Användaren skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Om Användarens uppgifter förändras, ska denne skyndsamt förse Billhop med uppdaterade uppgifter.

3.2 Genom att godkänna Avtalet i enlighet med punkt 1.4 ovan försäkrar Användaren: (i) att denne har hemvist i Sverige, (ii) att de betalningstransaktioner som görs med hjälp av Tjänsten är förenliga med dessa Allmänna villkor, tillämpliga lagar och föreskrifter och (iii) att Användaren, om denne är en företagskund (och alltså inte en fysisk person), kommer att följa sina egna interna rutiner och förfaranden som gäller för betalningstransaktioner i Tjänsten. Användare som är en fysisk person försäkrar vidare att denne är minst arton (18) år gammal och i övrigt har rättslig kapacitet att ingå avtal. Användare som är en juridisk person försäkrar att den som ingått Avtalet har rätt att teckna Användarens firma.

3.3 Användaren får inte använda Tjänsten på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Billhop eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till, (i) beteende som strider mot lag, förordning eller tredje mans rättigheter, (ii) beteende som strider mot Tjänstens syfte såsom det uttrycks i punkten 2.1 ovan samt (iii) annat oetiskt handlande från Användarens sida.

3.4 Billhop har rätt att tillämpa beloppsgränser för varje enskilt Transaktionsbelopp samt för det totala antalet betalningstransaktioner som genomförs under en månad. Vid betalningsorder överstigande nämnda beloppsgränser har Billhop rätt att vägra utföra betalningsordern.

4. Utformning och skydd av Kontouppgifter

4.1 Användaren är skyldig att följa Billhops vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter till Användarkontot och Tjänsten ("Kontouppgifterna"), vilka finns angivna på Hemsidan.

4.2 Det är Användarens ansvar att Kontouppgifterna förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att förvara Kontouppgifterna så att de hålls otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas till eller användas av annan än Användaren.

4.3 Billhop utgår från att det är Användaren som är avsändare av en betalningsorder som gjorts från Användarkontot och andra instruktioner då dessa skickats med stöd av Användarens Kontouppgifter. Användaren måste därför omedelbart meddela Billhop samt ändra Kontouppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa.

5. Genomförande av betalningstransaktioner

Uppgifter för att en betalningsorder ska kunna utföras

5.1 För att Billhop ska kunna utföra en betalningsorder krävs att Användaren loggar in på sitt Användarkonto och lämnar uppgift om betalningsmottagare, kontouppgifter, referens samt om vilket belopp som ska överföras. Användaren ska även lämna uppgift om vilket Kort som ska användas för betalningen. Endast sådana Kort som har godkänts av Billhop och som anges på Hemsidan kan användas för betalning. Billhop har rätt att när som helst ändra listan över tillåtna Kort.

5.2 Billhop har rätt att vägra utförandet av en betalningsorder. Skäl till sådan vägran kan exempelvis, men inte begränsat till, vara om Billhop inte har mottagit Transaktionsbeloppet eller om betalningen strider mot Billhops vid var tid gällande riktlinjer och procedurer, vilka finns tillgängliga på Hemsidan. Billhop har även rätt att vägra att utföra en betalningsorder om utförandet skulle strida mot lag, tillämplig förordning eller tredje mans rätt. Billhop ska snarast möjligt underrätta Användaren om att utförandet av en betalningsorder har vägrats. Billhop får ta ut en skälig avgift för sådan underrättelse. Billhop återbetalar en Betalningsorder som inte har genomförts till Användaren, med samma betalsätt som Användaren använde vid transaktionstillfället.

Mottagande av en betalningsorder och genomförande

5.3 Efter det att betalningsordern mottagits av Billhop, genomförs betalningen på det antal bankdagar som meddelats vid betalningstillfället. En betalningsorder anses aldrig mottagen före det att Billhop mottagit hela Transaktionsbeloppet. En bankdag ska ses som en dag (som inte är en lördag, söndag eller en allmän helgdag) då banker vanligtvis är öppna för företag och kan bearbeta betalningsinstruktioner i både Sverige och i betalningsmottagarens land. Godkännande av betalningstransaktionen

5.4 Användaren godkänner betalningstransaktionen genom att via Användarkontot samtycka till att transaktionen genomförs. Transaktionsbeloppet dras från Användarens Kort i samband med godkännandet.

Schemaläggning av betalningsorder

5.5 Genom att schemalägga en betalning godkänner Användaren att Billhop initierar betalningen och drar transaktionsbeloppet från Användarens valda kort på angivet betaldatum.

Återkallelse av betalningsorder

5.6 Betalningsordern kan inte återkallas efter det att den har tagits emot av Billhop.

Kvittens på betalningstransaktion

5.7 När betalningstransaktionen har genomförts anges detta på Användarkontot. Informationen om betalningstransaktionen utgör Användarens kvittens på att betalningstransaktionen har genomförts. Skatter

5.8 Det är Användarens ansvar att utvärdera vilka skatter som kan komma att bli tillämpliga på betalningar som görs genom Tjänsten och om tillägg eller avdrag för skatt kan eller ska göras till belopp Användaren betalat. Billhop tar inte ansvar för bedömningen av huruvida skatt ska betalas på Användarens betalningsorder eller för indrivningen, debiteringen eller betalningen av eventuella skatter till följd av betalningar i Tjänsten.

6. Betalningsvillkor

6.1 För användandet av Tjänsten ska Användaren till Billhop erlägga de avgifter, som en del av Transaktionsbeloppet, som från tid till annan anges på Hemsidan.

7. Användarens medel

7.1 Medel som Billhop mottar från Användaren för överföring till betalningsmottagaren hålls avskilda från Billhops medel på ett konto för klientmedel. Billhop har ensam bestämmanderätt över upprättande och underhåll av alla konton för klientmedel.

8. Vilande Användarkonton

8.1 Om det inte förekommit någon aktivitet på Användarkontot under minst två (2) efter varandra följande år, kan Billhop be Användaren att meddela om att Användarkontot ska behållas eller avslutas. Sådan förfrågan sänds till Användarens registrerade e-postadress. Om Användarens svar inte kommit Billhop till känna inom trettio (30) dagar från den dag meddelandet avsändes från Billhop, avslutas Användarkontot automatiskt.

9. Ansvar

9.1 Om en betalningstransaktion inte har genomförts, eller genomförs bristfälligt, på grund av Billhops oaktsamhet eller uppsåtliga handlande i strid mot dessa Villkor ska:

  • Billhop återbetala Transaktionsbeloppet till Användaren, och
  • ersätta Användaren för den skada denne lidit och som överstiger Transaktionsbeloppet, med de begränsningar som framgår av punkterna 9.2 och 9.11 nedan.

9.2 Billhop är inte skyldiga att återbetala Transaktionsbeloppet eller att betala eventuellt skadestånd till Användaren om betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt på grund av att Användaren försett Billhop med felaktiga uppgifter eller instruktioner (som exempelvis felaktiga uppgifter om betalningsmottagaren, felaktiga referensuppgifter eller liknande). I sådana fall, åtar sig Billhop att göra rimliga ansträngningar för att tillse att Betalningsbeloppet återbetalas av mottagaren, samt att återbetala Betalningsbeloppet till Användaren under förutsättning att Betalningsbeloppet är i Billhops besittning eller om Betalningsbeloppet återbetalats till Billhop av mottagaren.

9.3 Användaren är skyldig att omedelbart ta del av sådan information om genomförda betalningstransaktioner som tillställs denne av Billhop i enlighet punkten 5.7 ovan. Användaren är skyldig att till Billhop reklamera en bristfällig betalningstransaktion så fort Användaren blir medveten om bristen. Användaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter och den dokumentation som Billhop behöver för sin utredning av reklamationen. Vid reklamation av en obehörig betalningstransaktion ska polisanmälan bifogas om Billhop så begär. Reklamation om obehörig betalningstransaktion får aldrig ske senare än tretton (13) månader från det att Transaktionsbeloppet har debiterats Användaren.

9.4 Billhop ansvarar endast för förutsägbara förluster eller skador som faktiskt orsakats Användaren genom Billhops vårdslöshet eller uppsåtliga handlande i strid med dessa Villkor. Billhop ansvarar inte för sådan skada som inte har kunnat förutses.

9.5 Billhop ska inte heller ansvara för följande:

  • kvaliteten, lämpligheten eller förlust eller skada orsakad av produkter och/eller tjänster som Användaren har betalat för genom Tjänsten,
  • förlust eller förvrängning av data eller information som Billhop mottagit,
  • förlust eller skada orsakade av Användarens missbruk av sitt Användarkonto.

9.6 Användaren ansvarar för alla avbokningar, anspråk, kostnader, viten och andra förpliktelser som Billhop, andra Användare eller tredje part orsakas till följd av Användarens användning av Tjänsten eller brott mott dessa Villkor. Användaren åtar sig att hålla Billhop, andra Användare och tredje part skadeslös för sådana förpliktelser.

9.7 Billhops ansvar för skador är under alla förhållanden begränsat till SEK 25 000. Denna begränsning ska dock, för tydlighets skull, inte tillämpas på återbetalningar av Transaktions- eller Betalningsbelopp när så ska ske i enlighet med dessa Villkor.

9.8 Billhop är alltid befriat från ansvar för skada som orsakats av händelser utanför Billhops kontroll, vars följder Billhop rimligen inte kunnat råda över, t ex krig, krigshandling, ekonomiska sanktioner, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, strömavbrott, myndighetsåtgärd eller myndighets underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Billhop ansvarar inte heller för skada till följd av att Billhop har handlat i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9.9 Tjänsten tillhandahålls normalt tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan. Billhop har dock rätt att på grund av tekniska-, driftsmässiga- eller säkerhetsskäl vidta underhåll av Tjänsten eller därtill hörande utrustning, vilket tillfälligt kan leda till avstängning av Tjänsten. Åtgärderna ska så långt som möjligt förläggas till nattetid för att minska risken för eventuella störningar. Sådant underhåll utgör inte grund för ersättning eller skadestånd. Vid omfattande planerade underhållsarbeten ska Användaren aviseras i förväg på Hemsidan.

9.10 Användaren är skyldig att ersätta Billhop för sådan förlust som Användaren, eller den för vilken Användaren ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Billhop genom Användarens användning av Tjänsten, vilken:

  • sker i strid med dessa Allmänna villkor,
  • sker i strid med gällande lag eller föreskrift, eller
  • innebär ett brott mot Avtalet i övrigt.

9.11 Billhop varken godkänner eller kontrollerar någon tredjepartshemsida eller -applikation och tar inget ansvar för dess innehåll. Om Användaren använder tredjepartshemsidor eller -applikationer, gäller deras allmänna villkor. Billhop avsäger sig allt ansvar kopplat till tredjepartshemsidor eller -applikationer.

10. Obehöriga transaktioner

10.1 I syfte att skydda Användarens bankkonto-, Användarkonto- och Kortuppgifter från förluster och obehörig åtkomst tillämpar och följer Billhop, och av Billhop anlitade partners, globalt erkända datasäkerhetsstandarder. Dessa omfattar bland annat krav på styrning, policys, procedurer, nätverksarkitektur, programvara och andra kritiska åtgärder. Billhop kan dock inte garantera att obehörig tredje part aldrig kommer att kunna kringgå dessa säkerhetsåtgärder eller använda Användarens Kortuppgifter för otillbörliga ändamål. Användaren bekräftar genom att godkänna Avtalet att denne uppger sina bankkonto-, Användarkonto- och Kortuppgifter på egen risk.

10.2 Användaren åtar sig att omedelbart kontakta Billhop om Användaren anser att ett fel har inträffat eller att det förekommit obehöriga transaktioner kopplade till dennes Användarkonto.

10.3 För det fall Billhop får kännedom om att någon obehörig har, eller har haft, tillgång till uppgifter kopplade till Användarkonton på Billhops servrar ska Billhop informera drabbade Användare om detta samt, i den mån det är möjligt, om vilka uppgifter som omfattas.

11. Avtalstid och uppsägning

11.1 Avtalet gäller tillsvidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt Användarkonto med omedelbar verkan via Hemsidan. Billhop har rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om två (2) månader.

11.2 Om Användaren är en fysisk person och inte använder Tjänsten i näringsverksamhet har Användaren rätt att frånträda Avtalet om det har ingåtts på distans enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), genom att meddela Billhop detta inom fjorton (14) från den dag då Användaren accepterade Avtalet ("Ångerfristen"). Användarens ångerrätt upphör om Användaren, efter att Ångerfristen har börjat löpa, börjar använda Tjänsten. Användaren är enligt lag skyldig att styrka att ångerrätten utövats inom Ångerfristen. Användaren anses ha utövat sin ångerrätt den dag då Användaren avsände eller lämnade meddelande till Billhop därom. Billhop står för risken att meddelanden avsända inom Ångerfristen inte når Billhop förrän efter Ångerfristen.

11.3 Billhop har rätt att säga upp Avtalet, eller begränsa eller spärra Användarens användning av Tjänsten, med omedelbar verkan; (a) om Användaren bryter mot Avtalet eller använder Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter eller skada uppkommer för Billhop eller annan, eller Användaren i övrigt uppenbart missbrukar Tjänsten; (b) om Användaren inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, vid kreditkontroll visar sig, i Billhops mening, inte vara kreditvärdig eller inte ställer av Billhop vid var tid begärd säkerhet för fullgörandet av förpliktelser enligt Avtalet; (c) om det finns anledning att anta att Användaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser enligt Avtalet; (d) Billhop mottar information om Användarens förhållningssätt till informationssäkerhet, som ger Billhop anledning att befara att Användarens Användarkonto kommer att missbrukas; eller (e) om det finns skälig misstanke om att Tjänsten obehörigen använts.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 För fullständig information om hur Billhop använder dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy som du hittar här.

12.2 Användaren ska omgående underrätta Billhop om ändring av adress (e-post, bostadsadress eller fakturaadress) samt sådana andra ändringar som Billhop behöver få del av för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Användaren enligt Avtalet.

13. Meddelanden

13.1 Skriftliga meddelanden från Billhop till Användaren sänds per e-post till den adress Användaren senast skriftligen har meddelat Billhop (inklusive genom e-post). Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Skriftliga meddelanden från Användaren till Billhop sänds per e-post till hello@billhop.com. Meddelande som på så sätt har sänts till Billhop ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

14. Överlåtelse

14.1 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet eller till sitt Användarkonto till annan utan Billhops skriftliga godkännande. Billhop har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke. Billhop ska dock underrätta Användaren om sådan överlåtelse i förväg, varvid Användaren alltjämt äger rätt att frånträda Avtalet omedelbart i enlighet med punkten 11.1.

15. Tillägg och ändringar

15.1 Billhop har rätt att från tid till annan göra tillägg och ändringar i villkoren för Avtalet. Användaren ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg minst två (2) månader innan dessa träder i kraft. Om Användaren inte vill godta ändringen eller tillägget har Användaren rätt att utan kostnad säga upp Avtalet fram till att ändringen eller tillägget träder i kraft. Då Billhop informerar Användaren om den förestående ändringen eller tillägget, ska Billhop informera Användaren om Användarens rätt att säga upp Avtalet.

15.2 Användare som inte har sagt upp Tjänsten enligt punkten 15.1 ovan, ska anses ha accepterat ändringen eller tillägget.

15.3 Billhop har alltid rätt att med omedelbar verkan och utan föregående meddelande till Användarna vidta de ändringar (inklusive prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

15.4 Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller befinnas olaglig, ogiltig eller annars icke verkställbar i Sverige eller Användarens jurisdiktion, ska detta inte påverka Avtalets laglighet, giltighet eller verkställbarhet i övrigt i den aktuella jurisdiktionen.

15.5 Avtalet utgör den fullständiga regleringen mellan Billhop och Användaren hänförlig till Tjänsten.

16. Tvist

16.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna.

16.2 Eventuell tvist som inte kan lösas mellan parterna ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas.

17. Språk

17.1 All kommunikation kopplad till Avtalet och tillhandahållandet av Tjänsterna ska ske på engelska eller svenska.

18. Klagomål

18.1 Klagomål ska tillställas Billhop skriftligen genom Hemsidan, per post med rubriceringen "Klagomål" till Billhops sätesadress eller per mail till klagomal@billhop.se . Billhop hanterar klagomål från konsumenter i enlighet med Finansinspektionens riktlinjer för klagomålshantering i samband med finansiella tjänster till konsumenter.