Sekretesspolicy

Vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet

Vi är angelägna om att skydda våra användares och hemsidebesökares personliga integritet. Vi åtar oss därför att följa denna Sekretesspolicy. I denna Sekretesspolicy finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem. Sekretesspolicyn gäller för https://billhop.com och dess underdomäner (“Hemsidan”), som ägs och tillhandahålls av Billhop AB, 556859-5416 (“Billhop”, “vi”, “oss”, eller “vår”).

Genom att besöka Hemsidan eller registrera ett Användarkonto (så som definierat nedan), bekräftar du att du förstår och godkänner villkoren i denna Sekretesspolicy.

Definitioner

du”, ”din” eller ”ditt” betyder du, alltså den fysiska person som är en Användare (så som definierat i våra Allmänna Villkor) eller besökare på Hemsidan.

Tjänsten” betyder den tjänst som tillhandahålls av oss genom Hemsidan, så som definierat i våra Allmänna Villkor.

Allmänna Villkor” betyder våra vid var tid gällande allmänna villkor, som finns tillgängliga på Hemsidan.

Användarkonto” betyder det personliga användarkonto som du kan registrera på Hemsidan för att använda Tjänsten.

Om ingen annan definition anges i denna Sekretesspolicy, så ska ord med inledande versal ha samma betydelse som i våra Allmänna Villkor, som finns tillgängliga på Hemsidan.

Allmän information om dina personuppgifter

Personuppgifter” betyder, i denna Sekretesspolicy, all information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress, ditt personnummer, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-postadress, information om avtal som du ingått, information om din användning av Tjänsten och all annan information genom vilken du kan identifieras. Vidare, i syfte att upprätthålla en god kundvård kan vi komma att komplettera den information du förser oss med genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Vi är, såvida inte annat särskilt anges, personuppgiftsansvariga i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och därmed ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in.

Personuppgifter avseende Användare som registrerat ett Användarkonto, behandlas i det övergripande syftet att kunna tillhandahålla Tjänsten. De närmre syftena för behandlingen av dina Personuppgifter framgår nedan i denna Sekretesspolicy. Genom att registrera ett Användarkonto samtycker du till att behandling av dina personuppgifter sker i sådana syften.

Så länge du har ett Användarkonto kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy. Du har möjlighet att avregistrera dig när som helst. Efter att du avregistrerat dig så kommer vi endast att behandla dina personuppgifter i sådan utsträckning som är nödvändig, och endast så länge som det är vår skyldighet enligt svensk, europeisk eller annat lands rätt, eller följer av våra skyldigheter mot dig som Användare eller före detta Användare.

Om du är en hemsidebesökare som inte är en Användare, behandlas dina personuppgifter med syftet att tillhandahålla Hemsidan och för att tillförsäkra dess funktionalitet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, genom att skriftligen kontakta oss (du finner kontaktuppgifter nedan). Du har även rätt att återkalla ett samtycke som du lämnat avseende behandling av dina personuppgifter som du tidigare lämnat till oss genom att registrera ett Användarkonto. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan ta del av Tjänsten. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till en av de adresser som anges i denna Sekretesspolicy. Vänligen observera att du har rätt att kräva att vi upphör att behandla sådana personuppgifter som behandlas med grund i ditt medgivande, men att detta inte alltid gäller när det kommer till personuppgifter som vi behandlar med stöd i en annan rättslig grund.

Kontoinformation

Om du önskar registrera ett Användarkonto för att använda Tjänsten, måste du förse oss med de personuppgifter som vid var tid krävs av oss, såsom ditt namn, ditt personnummer och din e-mailadress. Du har också möjlighet att ange ytterligare information vid användning av Tjänsten. Sådana personuppgifter som du lämnar behandlas i syfte att:

  1. tillhandahålla Tjänsten genom att, exempelvis, utföra administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys, affärsutveckling och bokföring,
  2. möjliggöra säkra inloggningar,
  3. möjliggöra för dig att komma i kontakt med oss och för oss att kommunicera med dig,
  4. möjliggöra marknadsföring via e-post, SMS och MMS
  5. utföra kundanalys på sociala medier och sökmotorer, och för att
  6. uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighetsföreskrift.

Vi kan vidare komma att spela in konversationer över telefon mellan dig och vår kundtjänst, i samma syften som har specificerats i denna punkt. Vi kan även skicka information till din registrerade e-postadress från tid till annan. Vårt mål är att förse dig med relevant information, vilket kan inkludera exempelvis nyhetsbrev eller uppdateringar av våra Allmänna Villkor eller denna Sekretesspolicy.

Du har möjlighet att, när som helst och på egen hand, addera eller ändra information i Tjänsten och att ta bort din information i anslutning till avslutande av ditt Användarkonto. Våra marknadsföringsaktiviteter genom e-post, SMS eller MMS innehåller alltid en adress genom vilken du kan frånsäga dig ytterligare marknadsföringsmeddelanden.

Särskild registerföring

Vi kan komma att behöva spara information om Användare som har brutit mot, som vi skäligen misstänker kan ha brutit mot eller som i framtiden kan komma att bryta mot, våra Allmänna Villkor eller där Billhop informeras eller har anledning att misstänka att en Användares beteende på annat sätt är olämpligt eller i strid med tillämpliga lagar och regler. Tillstånd från Datainspektionen för att hålla sådana register kommer i sådana fall att sökas i den utsträckning som krävs..

Säkerhet

Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder.

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. All överföring sker med andra ord på egen risk.

Det är även viktigt att du tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Du ombeds därför att hålla dina inloggningsuppgifter till Tjänsten hemliga och tänka på att du själv är ansvarig för att du håller dem hemliga genom att exempelvis inte avslöja dem för någon annan.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Förutom vad som uttryckligen anges häri eller i våra Allmänna Villkor kommer vi inte att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-mailadress för oönskade e-mailutskick.

Dina personuppgifter kan komma att delas till närstående bolag, samarbetspartners, leverantörer och till myndigheter. Sådan överföring, förutom till myndigheter, sker dock endast i enlighet med de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy eller våra Allmänna Villkor.

I dessa fall är vi fortsatt ansvariga för dessa tredje parters (förutom myndigheters) behandling av din information. De tredje parterna har tillgång till din information endast för att utföra uppgifter på vår anmodan, och är skyldiga att inte lämna ut eller använda informationen i något annat syfte. Detta innebär att vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underleverantörer, som använder dessa i egenskap av personuppgiftsbiträden och endast i enlighet med våra instruktioner, för att tillhandahålla Hemsidan och Tjänsten.

Användaruppgifter kan även komma att lämnas ut till en betalningsmottagare som inte kan fastställa betalningens ursprung, exempelvis, men inte uteslutande, på grund av ett felaktigt angivet referensnummer. Informationsöverföringen kan komma att ske med användning av bl.a. Internetbaserad teknik.

Vi kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter till tillståndsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot de Allmänna Villkoren eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Cookies

Vi använder oss av cookies när du besöker Hemsidan. Cookies är passiva textfiler som lagras på din hårddisk via webbläsaren när du använder webbplatsen. Cookies används för att möjliggöra bättre funktion samt för att samla in statistik om användandet av Hemsidan. Vi använder också sessions-cookies som används för att memorera val som du gör under en användningssession. Cookies kan inte skada din dator.

Du kan dock stänga av cookies helt i dina webbläsarinställningar. Du är naturligtvis fri att göra så, men det finns en risk att du då inte kommer att kunna använda Tjänsten. Att inte tillåta cookies kan resultera i att Hemsidan inte fungerar som den ska.

Aggregerad information (ej hänförlig till någon individ)

När du använder Hemsidan kan vi logga exempelvis din ingångs-URL, tidpunkten för din åtkomst till Hemsidan, vilken typ av webbläsare du använder, din referrer-URL m.m. i syfte att erhålla intern information om Hemsidans webbplatstrafik. Dessa uppgifter används på aggregerad nivå och är inte avsedd att kopplas till någon personlig information, förutom i de fall få den behövs för att identifiera besökare som använder Tjänsten eller Hemsidan för aktiviteter som strider mot våra Allmänna Villkor eller denna Sekretesspolicy.

Länkar till andra hemsidor

Hemsidan kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte under några omständigheter ansvarar för dessa hemsidor eller deras policyer. Vi uppmanar dig därför att kontrollera sekretesspolicyn på respektive webbplats innan du lämnar ut några personuppgifter.

Ändringar

Vi kan, från tid till annan, ändra denna Sekretesspolicy genom att publicera den uppdaterade versionen på Hemsidan. Alla ändringar träder per automatik i kraft trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn dock gälla omedelbart efter att den publicerats på Hemsidan.

Språkversioner

Denna Sekretesspolicy har upprättats på svenska och på engelska. För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan språkversionerna, ska den svenska versionen av Sekretesspolicyn äga företräde.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss, så är det enklaste sättet att skicka oss ett mail till: hello@billhop.se. Om du vill skicka oss ett brev, så kan du adressera det till: Billhop AB, Strandvägen 47, 114 56 Stockholm. Om du hellre ringer oss, så är vi oftast tillgängliga på telefonnummer: 08-410 585 40