Integritetspolicy

Vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet

Vi är angelägna om att skydda våra användares och hemsidebesökares personliga integritet. Vi åtar oss därför att följa denna Integritetspolicy. I denna Integritetspolicy finns information om hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem. Integritetspolicy gäller för https://billhop.com och dess underdomäner (“Hemsidan”), som ägs och tillhandahålls av Billhop AB, 556859-5416 (“Billhop”, “vi”, “oss”, eller “vår”).

Här förklarar vi hur vi behandlar dina Personuppgifter och vad vi gör för att se till att din personliga integritet skyddas.

Vänligen läs noggrant igenom denna Integritetspolicy – genom att fortsätta använda våra hemsidor och tjänster bekräftar du att du läst och förstått denna Integritetspolicy i dess helhet.

Definitioner

du”, ”din” eller ”ditt” betyder du, alltså den fysiska person som är en Användare (så som definierat i våra Allmänna Villkor) eller besökare på Hemsidan.

Tjänsten” betyder den tjänst som tillhandahålls av oss genom Hemsidan, så som definierat i våra Allmänna Villkor.

Allmänna Villkor” betyder våra vid var tid gällande allmänna villkor, som finns tillgängliga på Hemsidan.

Användarkonto” betyder det personliga användarkonto som du kan registrera på Hemsidan för att använda Tjänsten.

Personuppgifter” betyder all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer men också log data, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är Personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Om ingen annan definition anges i denna Integritetspolicy, så ska ord med inledande versal ha samma betydelse som i våra Allmänna Villkor, som finns tillgängliga på Hemsidan.

Information som du ger till Billhop

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, exempelvis i samband med att du registrerar ett Användarkonto hos oss. Den information som vi får del av är bl.a. namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-mailadress.

Information som Billhop samlar in

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller intresserad av att nyttja våra tjänster. Vi kan även komma att samla information från tredje part.

Den information som kan komma att samlas in är:

Person- och kontaktinformation – namn, adress, personnummer, telefonnummer.

Information om hur du interagerar med Billhop – t.ex. hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, hur du nådde och lämnade sidan, eventuella nedladdningsfel.

Enhetsinformation – t.ex. IP adress, webbläsarinställningar, operativsystem och plattform.

Geografisk information – din geografiska placering.

Billhop hanterar vissa särskilt skyddsvärda Personuppgifter (exempelvis personnummer), men vi behandlar inga känsliga Personuppgifter.

Hantering av information

Den information som vi samlar in om dig används för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla nödvändiga rättsliga och avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina Personuppgifter för exempelvis kommunikation med dig, kundanalys och uppfylla krav enligt lag och myndighetsföreskrifter.

Vi behandlar Personuppgifter baserat på bl.a. följande grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina uppgifter Fullföljande av avtal samt fullföljande av rättslig förpliktelse
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, utföra din betalning samt tillhandahålla dig med information som du begär av oss Fullföljande av avtal samt fullföljande av rättslig förpliktelse
För att innehåll på vår sida ska presenteras effektivt för dig och enheten du använder Fullföljande av avtal
För att förhindra missbruk av vår tjänst Fullföljande av avtal samt fullföljande av rättslig förpliktelse
För att utföra riskanalays, förhindra bedrägerier och riskhantering Följa tillämplig lagstiftning samt andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning exempelvis lag om åtgärder mot penningtvätt Fullföljande av rättslig förpliktelse

Säkerhet

Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder.

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, även om vi gör vårt bästa för att skydda dina Personuppgifter. All överföring sker därmed på egen risk.

Det är även viktigt att du tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Du ombeds därför att hålla dina inloggningsuppgifter till Tjänsten hemliga och tänka på att du själv är ansvarig för att du håller dem hemliga genom att exempelvis inte avslöja dem för någon annan.

Utlämnande av Personuppgifter till tredje part

Behandling av Personuppgifter kan komma att ske hos Billhops samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vår tjänst. Din information kommer därvid att behöva överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

I de fall vi lämnar ut Personuppgifter till tredje part är vi fortsatt ansvariga för dessa tredje parters (förutom myndigheters) behandling av din information. De tredje parterna har tillgång till din information endast för att utföra uppgifter på vår anmodan, och är skyldiga att inte lämna ut eller använda informationen i något annat syfte. Detta innebär att vi kan komma att lämna ut dina Personuppgifter till våra underleverantörer, som använder dessa i egenskap av personuppgiftsbiträden och endast i enlighet med våra instruktioner, för att tillhandahålla Hemsidan och Tjänsten.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter:

  • Billhop kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig grund för att lämna information är regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Underleverantörer: Vi kan komma att dela dina Personuppgifter till underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
  • Databasleverantörer eller liknande leverantörer: Dina Personuppgifter kan komma att delas till databasleverantörer och leverantörer av liknande tjänster i syfte att exempelvis bekräfta din identitet och adress vid registrering.
  • Betalningsmottagare: I de fall en betalningsmottagare inte kan placera din betalning korrekt, kan vi komma att dela dina Personuppgifter med sådan part i syfte att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
  • Avyttring: För de fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgång kan vi komma att lämna dina Personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Vidare om Billhop förvärvas av en tredje part, kan Personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Förutom vad som uttryckligen anges häri eller i våra Allmänna Villkor kommer vi inte att sälja, dela eller hyra ut dina Personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-mailadress för oönskade e-mailutskick.

Behandling av Personuppgifter i tredje land

Dina Personuppgifter avses att behandlas inom EU/EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Bevarande av Personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag – Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka Personuppgifter Billhop behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad genom att kontakta vår kundsupport.

Rätt till radering – Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.

Rätt till begräsning – Du har rätt att begära begräsning av behandling av dina Personuppgifter så att de att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Begräsning kan begäras vid bestridande av Personuppgifters korrekthet, om det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt vid invändande mot intresseavvägning. Om behandling begränsats enligt nämnda situationer får vi, till dess om begräsning hävs, utöver lagring endast behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller till skydd för fysisk eller juridisk person.

Rätt till invändning – Du har rätt att motsäga dig viss typ av behandling av dina Personuppgifter. Om du inte längre önskar att vi behandlar dina Personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring kan du kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet – Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Klagomål till tillsynsmyndighet – Om du anser att dina Personuppgifter behandlas i strid med Dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål hos berörd tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Länkar till andra hemsidor

Hemsidan kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte under några omständigheter ansvarar för dessa hemsidor eller deras policyer. Vi uppmanar dig därför att kontrollera sekretesspolicyn på respektive webbplats innan du lämnar ut några Personuppgifter.

Ändringar i policyn

Vi kan, från tid till annan, ändra denna Integritetspolicy genom att publicera den uppdaterade versionen på Hemsidan. Alla ändringar träder per automatik i kraft trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i Integritetspolicy som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Integritetspolicy dock gälla omedelbart efter att den publicerats på Hemsidan.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss, så är det enklaste sättet att skicka oss ett mail till: hello@billhop.se. Om du vill skicka oss ett brev, så kan du adressera det till: Billhop AB, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm. Om du hellre ringer oss, så är vi oftast tillgängliga på telefonnummer: 08-410 585 40.