Privacybeleid

We willen de privacy van onze geregistreerde gebruikers en bezoekers van onze site beschermen.

Privacybeleid

We zijn er op gericht de privacy van onze geregistreerde Gebruikers en bezoekers van onze Website te beschermen.

We zijn er op gericht de privacy van onze geregistreerde Gebruikers en bezoekers van onze Website te beschermen. Daarom verbinden we ons ertoe dit Privacybeleid na te leven. In dit beleid, vindt u informatie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoe deze worden gebruikt en welke maatregelen worden genomen om het te beschermen. Het Privacybeleid is van toepassing op https://billhop.com/gb. (de “Website”), een website die eigendom is van en wordt beheerd door Billhop AB, 556859-5416 (”Billhop”, “wij”, “ons”, of “onze”).

Door de Website te bezoeken of door een Gebruikersaccount aan te maken (zoals hierna gedefinieerd), bevestigt u dat u de voorwaarden hebt begrepen en daarmee akkoord gaat.

Definities

“U”, “jij” of “jouw” zijn verwijzingen naar u, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon die een Gebruiker is (zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden) of een bezoeker van de Website.

De “Dienst” verwijst naar de dienstverlening die door ons via de Website wordt geleverd, zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden.

“Servicevoorwaarden” verwijzen naar onze relevante servicevoorwaarden tussen ons en u, zoals veranderd van tijd tot tijd en geplaatst op de website.

De “Gebruikersaccount” verwijst naar de persoonlijke Gebruikersaccount die u op de Website registreert, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Tenzij een andere definitie wordt vermeld in dit Privacybeleid, zullen woorden die met een hoofdletter beginnen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden, die beschikbaar zijn op de Website.

Algemene informatie over uw persoonlijke gegevens

Uw “persoonlijke gegevens” verwijst in dit Privacybeleid naar alle informatie waardoor u direct of indirect identificeerbaar bent. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, uw adres, uw sofinummer, uw IP-adres, uw inloggegevens, uw e-mailadres, informatie over overeenkomsten die u bent aangegaan, informatie over uw gebruik van de Dienst en alle andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Bovendien, teneinde een goede klantenservice te behouden, kunnen wij de informatie die u ons verstrekt heeft aanvullen door het verkrijgen van aanvullende informatie van particuliere en openbare registers, bijv. bijgewerkte adresinformatie.

We zijn, tenzij wij u anders daarvan in kennis stellen, de beheerder van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Zweedse Wet op de Persoonsgegevens (SFS 1998:204) en zijn daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die we op andere wijze verzamelen.

De persoonlijke gegevens van Gebruikers met geregistreerde Gebruikersaccounts worden verwerkt om de Dienst te leveren, en voor de uiteengezette doeleinden die hieronder in dit Privacybeleid worden vermeld. Bij het registreren voor een Gebruikersaccount, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

Gedurende de periode welke u gebruik maakt van een Gebruikeraccount, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid. U bent vrij om op elk gewenst moment uit te schrijven. Na het uitschrijven, zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken wanneer dit noodzakelijk is en alleen zolang dit door van ons volgens de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens van de EU, van Zweden en van enig ander land wordt vereist, of te voldoen aan verplichtingen jegens u als Gebruiker of voormalige Gebruiker.

Indien u een bezoeker van de Website bent die geen Gebruiker is, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt met het doel om de Website beschikbaar te maken en de functionaliteit ervan te garanderen.

Uw rechten

U bent gerechtigd informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, door schriftelijk contact met ons op te nemen (onze contactgegevens zijn hieronder vermeld). U bent tevens gerechtigd de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, die u ons eerder hebt verleent door u te registreren voor een Gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming kan betekenen dat u de Dienst niet langer kunt gebruiken. Het intrekken van de toestemming moet schriftelijk geschieden aan ons e-mailadres of onze fysieke adres, zoals vermeld in dit Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd op onze Website wordt bijgewerkt. Houd er rekening mee dat u gerechtigd bent om te eisen dat wij stoppen met het verwerken van dergelijke persoonlijke gegevens die met uw toestemming werden verwerkt, maar dat dit waarschijnlijk niet van toepassing is met betrekking tot persoonlijke gegevens, die wij op een andere wettelijke basis verwerken.

Account informatie

Gebruikers die zich aanmelden voor Gebruikersaccounts om onze Diensten te gebruiken, moeten ons persoonlijke gegevens verstrekken die op enig moment door ons worden gevraagd, maar niet beperkt tot zoals, uw naam, geboortedatum en e-mailadres. Bij gebruik van de Dienst, kunt u tevens aanvullende informatie verstrekken.  Wij verwerken informatie die we van u ontvangen hebben voor het volgende:

  • verlenen van de Dienst door, bijvoorbeeld, uitvoeren van administratie, klantenservice, facturering, kwaliteitsborging, statistische analyses, markt- en klantanalyse, bedrijfsontwikkeling en boekhouding,
  • een veilige login te bieden,
  • uw contact met ons en onze communicatie met u mogelijk te maken,
  • marketing mogelijk te maken via e-mail, sms en mms,
  • uitvoeren van klantanalyse op sociale media en zoekmachines, en wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen na te leven.

We kunnen tevens gesprekken tussen u en onze klantenservice telefoonlijn opnemen, voor dezelfde doeleinden zoals in deze paragraaf gespecificeerd. We kunnen ook van tijd tot tijd informatie naar uw geregistreerde e-mailadres verzenden. Ons doel is u te voorzien van relevante informatie, die bijvoorbeeld nieuwsbrieven of updates over de Servicevoorwaarden en dit Privacybeleid kunnen bevatten.

U kunt zelf op elk moment, informatie toevoegen of bewerken in de Dienst en uw gegevens met betrekking tot het uitschrijven van uw Gebruikersaccount verwijderen. Onze marketingactiviteiten via e-mail, sms of mms zullen altijd een adres bevatten, waarmee u zich kunt afmelden van verdere marketingacties.

Speciale gegevens

Het zou voor ons noodzakelijk kunnen zijn informatie over Gebruikers te bewaren die inbreuk hebben gemaakt op onze Servicevoorwaarden of waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat zij deze hebben geschonden of mogelijk in de toekomst zullen gaan schenden of waar Billhop in kennis is gesteld, of reden heeft te vermoeden dat het gedrag van een Gebruiker anders onstuitbaar of in overtreding is met de toepasselijke wet- en regelgeving.  Toestemming van de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming om dergelijke gegevens te bewaren zal in dergelijke gevallen worden verzocht voor zover vereist.

Veiligheid

We zullen al het mogelijk doen om uw privacy en integriteit te beschermen, en begrijpen dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg moeten worden behandeld. Daarom passen we strenge beveiligingsnormen toe.

We zullen alle redelijke maatregelen nemen, teneinde ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid. Echter, helaas is het nooit helemaal veilig om informatie via internet en mobiele netwerken over te dragen, ondanks dat wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit houdt in dat iedere overdracht op uw eigen risico wordt gedaan.

Bovendien, is het belangrijk dat u verantwoordelijk handelt om ervoor te zorgen dat uw informatie beschermd is. U wordt geadviseerd uw inloggegevens van de Dienst als vertrouwelijk te behandelen en u bent verantwoordelijk voor het geheim houden van deze inloggegevens, bijvoorbeeld, niet openbaar maken aan iemand anders.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld of in onze Servicevoorwaarden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan een derde partij of uw e-mailadres voor ongevraagde mailings gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met onze gelieerde ondernemingen, zakelijke partners, leveranciers en overheidsinstanties. Echter, we zullen uw gegevens uitsluitend delen met partijen andere dan overheidsinstanties voor dezelfde doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid.

In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor derde partijen (andere dan overheidsinstanties) die uw gegevens verwerken. Dergelijke derde partijen hebben uitsluitend toegang tot uw persoonlijke gegevens om opdrachten namens u uit te voeren en zijn verplicht de informatie niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens aan leveranciers, die optreden als onze verwerkers van persoonlijke gegevens mogen bekendmaken en alleen in overeenstemming met onze instructies, om de Website en de Dienst aan te bieden.

Uw persoonlijke gegevens kunnen tevens worden gedeeld met betalingsontvangers, die niet in staat zijn om de oorsprong van een betalingstransactie te bepalen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als gevolg van een verkeerd vermeld referentienummer. De overdracht van uw persoonlijke gegevens kan worden uitgevoerd via op internet gebaseerde technologieën, onder vormen van overdracht.

Bovendien, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan regelgevende instanties of juridische adviseurs in verband met vermeende overtredingen of vermoedelijke schendingen van onze Servicevoorwaarden, of wanneer we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen, teneinde onze verplichtingen uit hoofde van de wet te voldoen.

Cookies

We maken gebruik van cookies wanneer u de Website bezoekt. De Cookies zijn alfanumerieke herkenningstekens, die via uw webbrowser op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen wanneer u de Website gebruikt. Wij maken gebruik van cookies om een betere werking van de Website mogelijk te maken en statistieken te verzamelen over het gebruik van de Website. We maken ook gebruik van sessiecookies om keuzes te onthouden, die u tijdens een gebruikerssessie hebt gemaakt. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan uw computer.

Echter, u kunt uw browser opdracht geven om cookies volledig te weigeren. U bent natuurlijk vrij om dit te doen, maar dan kunt u waarschijnlijk de Dienst niet gebruiken. Het weigeren van Cookies kan ook storingen en verslechtering van de Website veroorzaken.

Geaggregeerde informatie (NIET toe te rekenen aan een persoon)

Zodra u gebruik maakt van de Website, kunnen wij uw toegangs-URL, tijd van toegang, browsertype, verwijzings-URL enz. registreren om interne informatie te verzamelen met betrekking tot siteverkeerstatistieken. De hierboven genoemde informatie wordt op een geaggregeerde wijze gebruikt, en is niet bedoeld om terug te worden gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij om leden te identificeren die de Dienst gebruiken voor een activiteit dat wordt geacht in strijd te zijn met onze Servicevoorwaarden of dit Privacybeleid.

Links naar websites van derden

De Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van websites aangeboden door derden. Indien u een koppeling naar een van deze websites volgt, adviseren wij u op te merken dat dergelijke websites over hun eigen privacybeleid beschikken en dat we in geen geval instaan voor deze websites of hun beleid. Daarom moedigen wij u aan om het Privacybeleid van iedere website te controleren voordat u persoonlijke gegevens gaat openbaren.

Wijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd, dit Privacybeleid wijzigen door de bijgewerkte versie op de Website te publiceren. Alle wijzigingen worden automatisch dertig (30) dagen na publicatie van kracht. Echter, indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacybeleid die voor ons noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of adviezen of beslissingen van de autoriteiten, zal het nieuwe Privacybeleid onmiddellijk na publicatie op de Website van kracht worden.

Taalversies

Dit Privacybeleid is opgesteld in het Zweeds en Engels en Nederlands. In het geval van verschillen tussen de taalversies, prevaleert de Zweedse versie van het beleid.

Contact informatie

Om contact met ons op te nemen, kunt u dit eenvoudig doen via e-mail help@billhop.nl. Indien u ons een brief wilt sturen, kunt u deze adresseren aan: Billhop AB, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm, Zweden. Indien u ons telefonisch wilt bereiken, zijn wij beschikbaar via ons telefoonnummer: 020 386 834 39