Privacybeleid

We willen de privacy van onze geregistreerde gebruikers en bezoekers van onze site beschermen.

Privacybeleid

We zijn er op gericht de privacy van onze geregistreerde Gebruikers en bezoekers van onze Website te beschermen.

We zijn er op gericht de privacy van onze geregistreerde Gebruikers en bezoekers van onze Website te beschermen. Daarom verbinden we ons ertoe dit Privacybeleid na te leven. In dit beleid, vindt u informatie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoe deze worden gebruikt en welke maatregelen worden genomen om het te beschermen. Het Privacybeleid is van toepassing op https://billhop.com/gb. (de “Website”), een website die eigendom is van en wordt beheerd door Billhop AB, 556859-5416 (”Billhop”, “wij”, “ons”, of “onze”).

Door de Website te bezoeken of door een Gebruikersaccount aan te maken (zoals hierna gedefinieerd), bevestigt u dat u de voorwaarden hebt begrepen en daarmee akkoord gaat.

Definities

“U”, “jij” of “jouw” zijn verwijzingen naar u, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon die een Gebruiker is (zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden) of een bezoeker van de Website.

De “Dienst” verwijst naar de dienstverlening die door ons via de Website wordt geleverd, zoals gedefinieerd in onze Servicevoorwaarden.

“Servicevoorwaarden” verwijzen naar onze relevante servicevoorwaarden tussen ons en u, zoals veranderd van tijd tot tijd en geplaatst op de website.

De “Gebruikersaccount” verwijst naar de persoonlijke Gebruikersaccount die u op de Website registreert, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Tenzij een andere definitie wordt vermeld in dit Privacybeleid, zullen woorden die met een hoofdletter beginnen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden, die beschikbaar zijn op de Website.

Informatie die u aan Billhop geeft

U kunt ons op verschillende manieren direct of indirect informatie over uzelf geven, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount. De informatie kan bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres zijn.

Informatie die Billhop verzamelt

Om onze Service te kunnen leveren, moeten we informatie over u verzamelen. De informatie wordt verstrekt door of verzameld van u als klant of potentiële klant die geïnteresseerd is in het gebruik van onze Service. We kunnen ook informatie van derden verzamelen. De informatie die we kunnen verzamelen zijn:

Persoonlijke en contactgegevens – naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, enz.

Informatie over uw interactie met Billhop – bijvoorbeeld hoe u onze services gebruikt, inclusief responstijden van pagina’s, in- en uitstapmethoden, potentiële downloadfouten, enz.

Apparaat informatie – bijv. IP-adres, browserinstellingen, besturingssysteem en platform.

Geografische informatie – uw geografische locatie.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

De informatie die wij over u verzamelen, wordt gebruikt om ons in staat te stellen onze service aan u te verlenen en om de nodige wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, klantanalyses uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen.

We verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende wettelijke basis:

Doel van verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking
Om uw identiteit te bevestigen en uw gegevens te verifiëren Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en voldoen aan de toepasselijke wetgeving
Om onze verplichtingen jegens u na te komen, uw betaling te verwerken en u de informatie te verstrekken die u nodig hebt Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en voldoen aan de toepasselijke wetgeving
Om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw apparaat. Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u
Om misbruik van onze service te voorkomen Voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en voldoen aan de toepasselijke wetgeving
Voor het uitvoeren van risicoanalyse, fraudepreventie en risicobeheer. Conformiteit aan de toepasselijke wetgeving en legitieme belangen nastreven
Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, zoals het voorkomen van het witwassen van geld Voldoen aan de toepasselijke wetgeving

Veiligheid

We zullen al het mogelijk doen om uw privacy en integriteit te beschermen, en begrijpen dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg moeten worden behandeld. Daarom passen we strenge beveiligingsnormen toe.

We zullen alle redelijke maatregelen nemen, om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit Privacy beleid. Echter, helaas is het nooit helemaal veilig om informatie via internet en mobiele netwerken over te dragen, ondanks dat wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit houdt in dat iedere overdracht op uw eigen risico wordt gedaan.

Bovendien, is het belangrijk dat u verantwoordelijk handelt om ervoor te zorgen dat uw informatie beschermd is. U wordt geadviseerd uw inloggegevens van de Dienst als vertrouwelijk te behandelen en u bent verantwoordelijk voor het geheim houden van deze inloggegevens, bijvoorbeeld, niet openbaar maken aan iemand anders.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Wij kunnen uw informatie overdragen aan, of delen met geselecteerde derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. In dergelijke gevallen nemen we alle redelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld.

In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor derde partijen (andere dan overheidsinstanties) die uw gegevens verwerken. Dergelijke derde partijen hebben uitsluitend toegang tot uw persoonlijke gegevens om opdrachten namens u uit te voeren en zijn verplicht de informatie niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens aan leveranciers, die optreden als onze verwerkers van persoonlijke gegevens mogen bekendmaken en alleen in overeenstemming met onze instructies, om de Website en de Dienst aan te bieden.

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan of delen met de volgende derden:

  • Overheid: Billhop kan de benodigde informatie bekendmaken aan autoriteiten zoals de politie, belastingdiensten of andere autoriteiten als dit wettelijk vereist is of als u ermee akkoord gaat. Een voorbeeld van wettelijk verplicht delen is in geval van anti-geldwasserij en financiering van terrorismebestrijding.
  • Leveranciers: We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen met u en voor de andere doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.
  • Databaseproviders en vergelijkbare providers: Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met databaseproviders of leveranciers van soortgelijke diensten om bijvoorbeeld uw identiteit en adres te bevestigen bij het registreren van een gebruikersaccount.
  • Betalingsontvangers: In dergelijke gevallen waarin de betalingsontvanger niet in staat is om de oorsprong van een betalingstransactie te bepalen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, vanwege een onjuist vermeld referentienummer, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de ontvanger om aan onze contractuele verplichting jegens u te voldoen.
  • Desinvestering: In het geval dat we een bedrijf of activum verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke activiteiten of activa. Als Billhop bovendien wordt overgenomen door een derde partij, kunnen persoonlijke gegevens over onze klanten bekend worden gemaakt en worden overgedragen.

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld of in onze Servicevoorwaarden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mailingen.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU / EER

We streven ernaar om uw gegevens binnen de EU / EER te verwerken. De gegevens kunnen echter in bepaalde situaties worden overgedragen aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU / EER door leverancier of onderaannemer. In dergelijke gevallen nemen we alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en met een passend beschermingsniveau worden behandeld in vergelijking met en in overeenstemming met het beschermingsniveau dat wordt geboden binnen de EU / EER.

Opslag van persoonlijke gegevens

We bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen en zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten

Recht op toegang tot uw gegevens – Natuurlijke personen hebben het recht om één keer per jaar, kosteloos, een transcript van hun door ons verwerkte persoonlijke gegevens op te vragen. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan, inclusief de naam en geboortedatum van de klant en worden ondertekend.

Recht op rectificatie – U hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over uzelf te corrigeren door contact op te nemen met onze klantenservice

Recht om te worden vergeten – U hebt het recht om te vragen om de verwijdering van uw Persoonsgegevens voor zover deze Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en waar er geen wettelijke of reglementaire verplichtingen zijn die een dergelijke verwijdering zouden verhinderen.

Het recht om te beperken – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken tot slechts beperkte doeleinden. Dit recht kan worden uitgeoefend als de Persoonsgegevens niet kloppen of als dit vereist is met betrekking tot juridische claims. Als de verwerking volgens het bovenstaande wordt beperkt, kunnen we, naast het opslaan van de persoonlijke gegevens, de informatie alleen gebruiken met betrekking tot juridische claims of om natuurlijke of rechtspersonen te beschermen.

Recht op bezwaar – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor direct marketing, neem dan contact op met onze klantenservice.

Recht op gegevensoverdracht – Als ons recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken gebaseerd is op de instemming met de uitvoering van het contract, hebt u het recht om de door aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan een derde over te dragen, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is en kan worden gedaan op een geautomatiseerde manier.

Zweedse autoriteiten voor de gegevensbescherming

Als u niet tevreden bent met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht indienen bij of contact opnemen met de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (Sw. Datainspektionen).

Links naar andere websites

Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld of in onze Servicevoorwaarden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mailingen.

Aanpassingen

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op de website te publiceren. Alle wijzigingen worden automatisch van kracht dertig (30) dagen na publicatie. Als we echter wijzigingen aanbrengen in het Privacy beleid die noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of de mening of beslissing van de autoriteiten, zal het nieuwe Privacy beleid onmiddellijk na publicatie op de Website van kracht worden.

Contactgegevens

Neem contact met ons op via e-mail: help@billhop.nl. Als u een brief wilt sturen, kunt u deze richten aan: Billhop AB, Valhallavagen 104, 114 41 Stockholm, Zweden. Als u liever belt, zijn wij beschikbaar op het telefoonnummer: +44 (0) 20 386 834 39.