Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op https://billhop.com/nl (hierna: 'Website'), een website die eigendom is van en beheerd wordt door Billhop AB, 556859-5416, die verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens. In ons privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken en wat we doen om uw integriteit te respecteren.

Informatie die u aan Billhop verstrekt

U kunt ons op verschillende manieren direct of indirect informatie over uzelf verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een gebruikersaccount. De informatie kan bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres bevatten.

Informatie die Billhop verzamelt

Om rekeningen via Billhop te betalen, moeten we uw persoonsgegevens verwerken. U kunt ons op verschillende manieren direct of indirect informatie over uzelf (persoonsgegevens) verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een gebruikersaccount. We kunnen echter ook informatie via derden verzamelen.

De persoonsgegevens die we verwerken:

 • Persoons- en contactgegevens – naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, etc.
 • Betaalgegevens – factuurnummer, bedrag, betaaldatum en het type creditcard dat u gebruikt.
 • Gegevens over uw interactie met Billhop – bijvoorbeeld hoe u onze diensten gebruikt, waaronder responstijden van pagina's, inlog- en uitlogmethoden, eventuele downloadfouten, etc.
 • Apparaatgegevens – bijvoorbeeld IP-adres, browserinstellingen, besturingssysteem en platform.
 • Geografische gegevens – uw geografische locatie.

Billhop verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevenscategorieën als u een zogenaamde PEP (politiek prominente persoon) bent, waarbij we de reden voor de PEP-status bevestigen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De gegevens die wij over u verzamelen, worden gebruikt om ons in staat te stellen diensten aan u te verlenen en om aan de nodige wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om met u te communiceren (inclusief het promoten van onze dienst) en klantanalyses uit te voeren.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende redenen en rechtsgronden:

 • om uw identiteit te bevestigen en uw gegevens te verifiëren (uitvoering van de overeenkomst en naleving van wettelijke verplichtingen);
 • om onze verplichtingen jegens u na te komen, uw betaling te verwerken en u de informatie te verstrekken die u nodig hebt (uitvoering van de overeenkomst en naleving van wettelijke verplichtingen);
 • om ervoor te zorgen dat inhoud van de website op de meest doeltreffende manier aan u en op uw apparaat wordt gepresenteerd (gerechtvaardigd belang);
 • om misbruik van onze dienst te voorkomen (uitvoering van de overeenkomst en naleving van wettelijke verplichtingen); om risicoanalyses uit te voeren en aan fraudepreventie en risicomanagement te doen (naleving van wettelijke verplichtingen);
 • om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen (naleving van wettelijke verplichtingen);
 • om met u te communiceren (gerechtvaardigd belang);
 • om onze dienst te promoten (gerechtvaardigd belang);
 • om klantanalyses op basis van geaggregeerde gegevens uit te voeren (gerechtvaardigd belang);
 • om uw account te registreren en in te richten (uitvoering van de overeenkomst).

Profilering

Profilering is een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren. Dit heeft met name betrekking op het analyseren of voorspellen van aspecten over u als klant. Billhop maakt gebruik van profilering om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen, bijvoorbeeld door uw risicoprofiel en uw gebruikersgedrag te analyseren en te beoordelen. Ons systeem attendeert ons er automatisch op als u een klant bent met een hoog risico of als uw gebruikersgedrag niet overeenkomt met hoe u onze service eerder hebt gebruikt. Onze klantenservice kan daarna contact met u opnemen om controle te houden over de betreffende transacties. De in ons bedrijf toegepaste profilering is gebaseerd op naleving van wettelijke verplichtingen en is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving tegen witwassen.

Veiligheid

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens en uw belang bij de verwerking van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hanteren daarom hoge beveiligingsnormen en nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Houd er echter rekening mee dat het helaas nooit helemaal veilig is om informatie via internet en mobiele netwerken door te geven, ook al doen we ons best om uw persoonsgegevens te beschermen. Het is daarom belangrijk dat u verantwoordelijk handelt om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. U wordt geadviseerd om uw inloggegevens voor de dienst vertrouwelijk te behandelen en u bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van inloggegevens. Maak deze bijvoorbeeld nooit aan anderen bekend.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan of delen met geselecteerde derden, voor zover dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is. We zullen in dergelijke gevallen alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en met een passend beschermingsniveau worden behandeld.

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan of delen met de volgende derden:

 • Autoriteiten: zoals de politie, belastingdiensten, financiële toezichthoudende autoriteiten en andere autoriteiten als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Een voorbeeld van de wettelijke verplichting tot delen van gegevens is het tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme.
 • Leveranciers: voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u en voor andere doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring.
 • Databaseproviders en vergelijkbare providers: om bijvoorbeeld uw identiteit en adres te bevestigen bij het registreren van een gebruikersaccount.
 • Begunstigden van betalingen: als een begunstigde van een betaling niet in staat is om de herkomst van een betaling vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege een onjuist vermeld kenmerk, kunnen we uw persoonsgegevens met de begunstigde delen om ervoor te zorgen dat de betaling correct wordt geïdentificeerd.

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER

We streven ernaar om uw gegevens binnen de EU/EER te verwerken. De gegevens kunnen in bepaalde situaties door een leverancier of onderaannemer echter worden overgedragen aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU/EER. We zullen in dergelijke gevallen alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en met een passend beschermingsniveau worden behandeld.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen en zolang toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist. Dat is bijvoorbeeld 5 jaar om te voldoen aan wet- en regelgeving inzake witwassen.

Uw rechten

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring contact met ons opnemen.

Recht van inzage – u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens die Billhop verwerkt op te vragen. Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan en moet worden ondertekend onder vermelding van de naam en geboortedatum van de klant.

Recht op rectificatie – we doen ons best om uw persoonsgegevens correct, volledig en actueel te houden. Als u merkt dat we onjuiste of verouderde gegevens over u hebben, neem dan contact op met onze klantenservice, zodat deze kunnen worden bijgewerkt.

Recht op gegevenswissing – u hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt en er geen wettelijke verplichtingen zijn die een dergelijke wissing zouden belemmeren.

Recht op beperking van de verwerking – u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken, zodat deze alleen voor beperkte doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de controle op juistheid van persoonsgegevens.

Recht van bezwaar – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat uw recht op privacy zwaarder weegt dan het belang van Billhop bij het verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen verwerking als het gaat om direct marketing.

Recht op overdraagbaarheid – als ons recht om uw persoonsgegevens te verwerken plaatsvindt op basis van toestemming of een overeenkomst, hebt u het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt aan een derde over te dragen. Dit is op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is en op een geautomatiseerde manier kan worden uitgevoerd.

Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op en wij zullen ons best doen om het probleem op te lossen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (Sw. Integritetsskyddsmyndigheten).

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op de website te publiceren. Alle wijzigingen treden 30 dagen na publicatie automatisch in werking. Als we echter wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid die noodzakelijk worden geacht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of het advies of besluit van autoriteiten, treedt het nieuwe privacybeleid direct na publicatie op de Website in werking.

Contactgegevens Stuur een e-mail naar help@billhop.nl om contact met ons op te nemen. Als u een brief wilt sturen, kunt u deze richten aan: Billhop AB, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Zweden. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@billhop.com