Algemene voorwaarden

Deze servicevoorwaarden bevatten belangrijke informatie over onze relatie. Lees ze zorgvuldig door.

1. Algemeen

1.1 Deze servicevoorwaarden (hierna: "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op de relatie tussen Billhop AB, 556859-5416 ("Billhop", "wij", "ons" of "onze") de natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna: "Gebruiker") die gebruikt maakt van de dienst die wordt aangeboden door Billhop, in de zin van bepaling 2 hieronder (hierna: de "Dienst"). De overeenkomst tussen Billhop en de Gebruiker met betrekking tot de Dienst (hierna: "Overeenkomst") bestaat uit deze Servicevoorwaarden en de van toepassing zijnde kosten voor de Dienst, welke beschikbaar zijn op www.billhop.com/nl (hierna: "Website"). Ons apart vermelde Privacybeleid biedt ook aanvullende informatie met betrekking tot de Dienst.

1.2 Billhop is een Zweedse betaalinstelling die diensten aanbiedt om bedrijven en consumenten in staat te stellen rekeningen en facturen te betalen met creditcards en andere soorten betaalpassen. Billhop is in het Zweedse handelsregister ingeschreven onder nummer 556859-5416 en is gelicentieerd door en staat onder het toezicht van de Zweedse Autoriteit Financiële Markten (www.fi.se), Postbus 7821, 10397 Stockholm, Zweden. Billhop is krachtens Richtlijn (2007/64/EG) inzake Betalingsdiensten gemachtigd betaaldiensten op grensoverschrijdende basis in Nederland aan te bieden. Het hoofdkantoor van Billhop is gevestigd aan de Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

1.3 Deze Servicevoorwaarden die nu geldend zijn, kunt u op onze Website raadplegen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, heeft de Gebruiker het recht om op verzoek informatie te verkrijgen over de voorwaarden van de Overeenkomst. De informatie wordt verstrekt in papieren vorm per post of op enige andere wijze die de Gebruiker en Billhop zijn overeengekomen.

1.4 Door gebruik te maken van deze Dienst accepteert de Gebruiker de Overeenkomst en verbindt hij zich ertoe de Overeenkomst na te leven. Billhop behoudt zich het recht voor te bepalen of de Gebruiker al dan niet toegang krijgt tot de Dienst. Billhop is niet gebonden door de Overeenkomst totdat de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst.

2. De Dienst

2.1 De Dienst stelt de Gebruiker in staat zijn/haar facturen per betaalpas, bankpas of creditcard (hierna: "Card") te betalen. Het doel van de Dienst is de betaling van rekeningen/facturen door de Gebruiker te vergemakkelijken en de Gebruiker een oplossing voor liquiditeitsproblemen te bieden wanneer dat nodig is. De Dienst vergemakkelijkt verder het rekeningbeheer van de Gebruiker door bijvoorbeeld het creëren van historische rapporten en het exporteren van transactiegegevens naar verschillende programma's en systemen mogelijk te maken.

2.2 Het door de Gebruiker aan Billhop over te schrijven bedrag omvat zowel de betaling aan de begunstigde van de betaling gespecificeerd door de Gebruiker (hierna: "Betalingsbedrag"), en de kosten die door Billhop in rekening worden gebracht voor de Dienst (het Betalingsbedrag en de kosten als geheel hierna gezamenlijk te noemen: "Transactiebedrag"). Indien de betaling wordt verricht in een andere valuta dan de valuta van de betaalpas, bankpas of creditcard die door de Gebruiker wordt gebruikt, op voorwaarde dat de transactie van een dergelijke betaling wordt ondersteund in het kader van de Dienst, kunnen aan de Gebruiker extra kosten in rekening worden gebracht waar Billhop geen invloed op heeft.

2.3 Billhop biedt dergelijke betalingstransacties aan zoals beschreven op de Website en onder voorbehoud van de vermelde beperkingen. Billhop is te allen tijde gerechtigd om de lijst met toegestane transacties en type begunstigden op de Website te wijzigen.

2.4 Billhop behoudt zich het recht voor om te controleren of de begunstigden van de betaling vermeld staan in openbare zwarte lijsten met betrekking tot valse facturen, bedrijven met oneerlijke handelspraktijken en misleidende aanbiedingen of marketingactiviteiten. Echter, Billhop aanvaardt op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of het onderhoud van dergelijke lijsten. Billhop behoudt zich het recht voor om in overeenstemming met het bovenstaande overschrijvingen naar begunstigden op deze lijsten te weigeren.

3. Voorwaarden van de Overeenkomst en de Dienst

3.1 Om deze Dienst te kunnen gebruiken, is de Gebruiker verplicht zich aan te melden voor een Gebruikersaccount (hierna: "Gebruikersaccount"). Na aanmelding zal de Gebruiker Billhop voorzien van juiste en volledige gegevens. Bij wijziging van deze gegevens dient de Gebruiker Billhop onmiddellijk de bijgewerkte gegevens te verstrekken.

3.2 Door het accepteren van deze Overeenkomst in overeenstemming met de bepaling 1.4 hierboven, bevestigt de Gebruiker: (i) dat de Gebruiker woonachtig is in Nederland, (ii) dat de betalingstransacties verricht via de Dienst in overeenstemming zijn met deze Servicevoorwaarden, het toepasselijk recht en andere regelgeving, en (iii) dat de Gebruiker, indien het een zakelijke klant betreft (d.w.z. geen natuurlijke persoon), zijn eigen interne routines en procedures zal naleven met betrekking tot betalingstransacties die via de Dienst zijn uitgevoerd. Een Gebruiker die een natuurlijke persoon is, bevestigt dat hij of zij ten minste achttien (18) jaar oud is en de wettelijke bevoegdheid heeft om overeenkomsten aan te gaan. Een Gebruiker die een rechtspersoon is, bevestigt dat deze Overeenkomst namens hem is aangegaan door de gemachtigde ondertekenaar(s) van de Gebruiker.

3.3 De Gebruiker heeft geen toestemming om de Dienst anders dan op de beoogde wijze te gebruiken, of op een manier die schade of ongemak voor Billhop of andere personen kan veroorzaken. Dergelijk ongeoorloofd gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, (i) gedrag dat in strijd is met wet- of regelgeving of rechten van derden, (ii) gedrag dat in strijd is met het doel van de Dienst zoals vermeld in bepaling 2.1 hierboven, en (iii) alle andere onethische handelingen van de Gebruiker.

3.4 Billhop behoudt zich het recht voor om gedurende een maand beperkingen aan het Transactiebedrag en het totaalbedrag van de transacties te stellen. Bij de ontvangst van verzoeken voor transacties die zulke bedragen overschrijden behoudt Billhop zich het recht voor om dergelijke transacties te weigeren.

4. Bescherming van toegangsgegevens

4.1 De Gebruiker verplicht zich om de procedures en veiligheidsinstructies van Billhop die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de Website met betrekking tot wachtwoorden en andere toegangsgegevens voor het Gebruikersaccount en de Dienst na te leven (de "Toegangsgegevens").

4.2 De Gebruiker is verantwoordelijk de Toegangsgegevens veilig te houden en ervoor te zorgen dat ze niet met derden worden gedeeld. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Toegangsgegevens op zodanige wijze te bewaren dat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. De Toegangsgegevens zijn persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan of gebruikt worden door iemand anders dan de Gebruiker.

4.3 Billhop veronderstelt dat de Gebruiker de zender is van een betalingsopdracht via het Gebruikersaccount en van andere instructies die met behulp van de Toegangsgegevens en het wachtwoord van de Gebruiker zijn verzonden. Mocht de Gebruiker het vermoeden hebben dat er niet-geautoriseerd gebruik is gemaakt van de Toegangsgegevens of er ongeoorloofde toegang toe is verschaft, moet de Gebruiker Billhop hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de Toegangsgegevens wijzigen.

5. Uitvoering van Betalingstransacties

Informatie om een betalingstransactie mogelijk te maken.

5.1 Teneinde Billhop in staat de stellen een betalingsopdracht uit te voeren, moet de Gebruiker inloggen op het Gebruikersaccount en de relevante bankgegevens van de begunstigde, het over te schrijven bedrag en details van de Card die wordt gebruikt voor de transactie invoeren. Alleen Cards die goedgekeurd zijn door Billhop en die op de Website zijn gespecificeerd mogen gebruikt worden. Billhop behoudt zich het recht voor om de lijst met goedgekeurde

Cards te allen tijde te wijzigen.

5.2 Billhop behoudt zich het recht voor een betalingsopdracht te weigeren. Redenen voor een weigering omvatten, maar zijn niet beperkt tot, dat Billhop het Transactiebedrag niet heeft ontvangen of dat de betaling op een bepaald moment in strijd is met de toepasselijke richtlijnen en procedures van Billhop die beschikbaar zijn op de Website. Bovendien behoudt Billhop zich het recht voor een transactie te weigeren, indien deze op de een of andere manier in strijd zou kunnen zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving of de rechten van derden. Indien Billhop een transactie weigert, zal Billhop de Gebruiker daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Billhop heeft recht op een redelijke vergoeding voor een dergelijke kennisgeving. Een geweigerde Betalingsopdracht zal worden terugbetaald aan de Gebruiker via dezelfde betaalmethode die door de Gebruiker werd gebruikt voor de transactie.

Ontvangst van de betalingsopdracht en uitvoering

5.3 Alle betalingen via Billhop worden binnen drie (3) bankdagen nadat Billhop de Betalingsopdracht heeft ontvangen uitgevoerd, tenzij anders aangegeven door Billhop op het moment van betaling. Een Betalingsopdracht mag in elk geval nooit als ontvangen worden beschouwd alvorens Billhop het volledige Transactiebedrag heeft ontvangen. Hierbij is een bankdag elke dag (anders dan een zaterdag, zondag of een feestdag) waarop banken gewoonlijk open zijn voor het bedrijfsleven en in staat zijn de betalingsinstructies in zowel Zweden en het rechtsgebied van de begunstigde van de betaling te verwerken.

Acceptatie van de Betalingstransactie

5.4 De Gebruiker accepteert de Betalingstransactie door deze in overeenstemming met de procedures van Billhop via zijn/haar Gebruikersaccount goed te keuren. Het Transactiebedrag wordt vervolgens in overeenstemming met de goedkeuring van de Card van de Gebruiker afgeschreven.

Geplande betalingen

5.5 Door een betaling in te plannen, accepteert de Gebruiker dat Billhop de Betalingstransactie initieert en het bedrag van de door de Gebruiker gekozen Card op de aangegeven datum opneemt.

Intrekking van een Betalingsopdracht

5.6 De Betalingsopdracht kan na ontvangst door Billhop niet worden ingetrokken.

Ontvangst van een Betalingsopdracht

5.7 Wanneer een Betalingstransactie is voltooid, zal de Gebruiker hierover via het Gebruikersaccount worden geïnformeerd. Deze informatie vormt het ontvangstbewijs van de Gebruiker. Dit geeft aan dat de Betalingstransactie is voltooid.

Belastingen

5.8 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker na te gaan welke belastingen mogelijk van toepassing zijn op betalingen en of al dan niet betaalde bedragen door de Gebruiker kunnen of moeten worden verhoogd of verlaagd met eventuele belastingen. Billhop is niet verantwoordelijk voor het nagaan of er al dan niet belastingen verschuldigd zijn over de Betaalopdrachten van de Gebruiker of voor het innen, in rekening brengen of betalen van mogelijke belastingen die uit betalingen voortvloeien.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De Gebruiker dient in het kader van het Transactiebedrag dergelijke kosten aan Billhop voor een transactie te betalen, zoals die van tijd tot tijd op de Website worden vermeld.

7. Betalingen van de Gebruiker

7.1 Billhop zal de betalingen ontvangen van de Gebruiker die moeten worden overgeschreven aan de begunstigde van deze betalingen, en zal deze totdat het bedrag wordt overgeschreven op een aparte klantenrekening zetten. Dergelijke rekeningen worden naar eigen inzicht van Billhop geopend en beheerd.

8. Niet-actieve Gebruikersaccounts

8.1 In het geval dat er gedurende ten minste twee (2) opeenvolgende jaren geen activiteit op een Gebruikersaccount plaatsvindt, kan Billhop de Gebruiker om een beslissing verzoeken inzake het behouden of sluiten van het Account. Het verzoek zal naar het geregistreerde e-mailadres van de Gebruiker worden verzonden. Billhop zal automatisch het Gebruikersaccount opheffen, tenzij binnen dertig (30) dagen na een dergelijk verzoek een antwoord wordt gegeven.

9. Onze aansprakelijkheid jegens u

9.1 Indien als gevolg van de nalatigheid van Billhop of een opzettelijke daad door Billhop in strijd met deze Servicevoorwaarden, een Betalingstransactie niet of foutief wordt uitgevoerd:

  • a) verbindt Billhop zich ertoe het Transactiebedrag aan de Gebruiker terug te betalen;
  • b) is Billhop bovenop het Transactiebedrag aansprakelijk voor de betaling van een schadevergoeding aan de Gebruiker voor verliezen of geleden schade, met inachtneming van de beperkingen zoals beschreven in de bepalingen 9.2 t/m 9.11 hieronder.

9.2 Billhop is niet aansprakelijk het Transactiebedrag te restitueren of enige schadevergoeding aan de Gebruiker te betalen, indien een Betalingstransactie niet of foutief wordt uitgevoerd als gevolg van onjuiste of onnauwkeurige informatie of instructies die door Gebruiker aan Billhop zijn gegeven (zoals onjuiste rekeninggegevens, kenmerken van de begunstigde, etc.). In deze situatie verbindt Billhop zich ertoe redelijke inspanningen te verrichten om ervoor te zorgen dat het Betalingsbedrag door de begunstigde wordt terugbetaald en tot terugbetaling van het Betalingsbedrag aan de Gebruiker, op voorwaarde dat het Betalingsbedrag nog steeds in het bezit is van Billhop of wanneer Billhop zelf het Betalingsbedrag door de begunstigde krijgt terugbetaald.

9.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe onmiddellijk kennis te nemen van de informatie met betrekking tot voltooide Betalingstransacties die aan de Gebruiker in overeenstemming met bepaling 5.7 hierboven zijn meegedeeld. De Gebruiker stemt ermee in Billhop onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele fout in een voltooide transactie, zodra de Gebruiker hiervan kennis krijgt. De Gebruiker moet Billhop voorzien van de informatie en documentatie die nodig is om de klacht te onderzoeken. Als een klacht betrekking heeft op een niet-geautoriseerde Betalingstransactie, moet op redelijk verzoek van Billhop een proces-verbaal worden bijgevoegd. Niettegenstaande het bovenstaande, moeten alle klachten inzake niet-geautoriseerde Betalingstransacties uiterlijk dertien (13) maanden na ontvangst door Billhop van het Transactiebedrag van de Gebruiker worden ingediend.

9.4 Billhop is alleen verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen of schade die daadwerkelijk door de Gebruiker zijn geleden en door de nalatigheid van Billhop of opzettelijke daad in strijd met de Servicevoorwaarden door Billhop zijn veroorzaakt. Billhop is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare verliezen of schade van de Gebruiker.

9.5 In aanvulling daarop is Billhop niet aansprakelijk voor het volgende:

  • a) de kwaliteit, geschiktheid of enig verlies of schade veroorzaakt door producten en/of betaalde diensten voor het gebruik van de Dienst;
  • b) verlies of beschadiging van gegevens of informatie verstrekt aan Billhop;
  • c) verlies of schade als gevolg van misbruik door de Gebruiker van een Gebruikersaccount.

9.6 De Gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele annuleringen, claims, kosten, boetes en overige aansprakelijkheden waarvoor Billhop, een andere Gebruiker of derden aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het Gebruik van de Dienst door een Gebruiker of een schending van de Overeenkomst door de Gebruiker. De Gebruiker gaat ermee akkoord Billhop, een andere Gebruiker of derden van dergelijke aansprakelijkheid te vrijwaren.

9.7 De aansprakelijkheid van Billhop voor schade met betrekking tot een claim zal altijd beperkt zijn tot € 2500,-. Voor alle duidelijkheid: deze beperking is niet van toepassing op de restitutie van het Transactiebedrag of het Betalingsbedrag wanneer dat in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden vereist is.

9.8 Billhop dient te worden gevrijwaard van aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door een omstandigheid waar Billhop geen invloed op heeft, en waarvan de gevolgen niet aan Billhop zijn te wijten, zoals oorlog, vijandelijkheden gelijkgesteld aan oorlog, economische sancties, explosies, extreem weer, algemeen energietekort, stroomuitval, maatregelen of nalatigheid van de overheid, nieuwe of gewijzigde wetgeving, arbeidsconflicten en vergelijkbare omstandigheden. Bovendien is Billhop niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen van Billhop voor zover deze in het kader van toepasselijke wet- of regelgeving zijn vereist.

9.9 De Dienst wordt onder normale omstandigheden vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week aangeboden. Billhop behoudt zich echter het recht voor om vanwege technische, onderhouds- of veiligheidsredenen passende maatregelen te nemen om de Dienst en de Apparatuur ervan in stand te houden, waardoor de Dienst tijdelijk onbereikbaar kan zijn. Dergelijke maatregelen worden in Nederland zoveel mogelijk 's nachts uitgevoerd om het risico op verstoring te verminderen. Eventueel onderhoud vormt geen reden voor (schade)vergoeding. Gepland groot onderhoud wordt vooraf op de Website aangekondigd.

9.10 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de terugbetaling van verliezen die door Billhop worden geleden en die opzettelijk of door nalatigheid van de Gebruiker of iemand voor wie de Gebruiker verantwoordelijk is veroorzaakt worden. Dit is van toepassing bij het gebruik van de Dienst door de Gebruiker op een wijze:

  • a) die in strijd is met deze Servicevoorwaarden;
  • b) die in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving;
  • c) die anderszins in strijd is met deze Overeenkomst.

9.11 Billhop geeft geen goedkeuring aan of beheert geen Website van derden of applicaties van derden en is niet verantwoordelijk of op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud ervan. Indien de Gebruiker gebruikmaakt van websites of applicaties van derden dan zijn de algemene voorwaarden daarop van toepassing. Billhop wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot websites of applicaties van derden van de hand.

10. Niet-geautoriseerde transacties

10.1 Met het oog op de bescherming van de bankrekening van de Gebruiker, het Gebruikersaccount en cardgegevens tegen verlies en niet-geautoriseerde toegang, verbinden Billhop en betrokken partners van Billhop zich ertoe wereldwijd erkende normen voor gegevensbeveiliging toe te passen en na te leven. Deze omvatten bijvoorbeeld beheereisen, beleid, procedures, netwerkarchitectuur, software en andere belangrijke maatregelen. Billhop kan echter niet garanderen dat niet-geautoriseerde derden dergelijke veiligheidsmaatregelen niet zullen omzeilen of de cardgegevens van de Gebruiker voor niet-geautoriseerde doeleinden zullen gebruiken. Door de Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt de Gebruiker dat het verstekken van de bankrekening, het Gebruikersaccount en de cardgegevens op eigen risico van de Gebruiker is.

10.2 Indien de gebruiker vaststelt dat er een fout is opgetreden of dat niet-geautoriseerde transacties zijn uitgevoerd via zijn Gebruikersaccount, dient de Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met Billhop.

10.3 Indien Billhop vaststelt dat een niet-geautoriseerde persoon toegang heeft (gehad) tot Gebruikersaccountgegevens op de servers van Billhop, zal Billhop de getroffen Gebruikers informeren over de gebeurtenis en, voor zover mogelijk, over de getroffen Gebruikersaccountgegevens.

11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Overeenkomst is tot nader bericht geldig. De Gebruiker kan op elk gewenst moment besluiten de Overeenkomst met onmiddellijke ingang via de Website te beëindigen en zijn/haar Gebruikersaccount op te heffen. Billhop kan de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee (2) maanden beëindigen.

11.2 Indien de Gebruiker een natuurlijke persoon is en geen professionele partij en deze Overeenkomst op afstand is aangegaan, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te beëindigen onder de Zweedse wet inzake verkoop op afstand en huis-aan-huisverkoop (2005: 59), door Billhop binnen veertien (14) dagen (of, indien langer, zeven (7) werkdagen) vanaf de dag dat de Gebruiker de Overeenkomst heeft geaccepteerd ("Bedenktijd") hiervan in kennis te stellen. Het herroepingsrecht van de Gebruiker vervalt wanneer de gebruiker, na de aanvang van de Bedenktijd, de Dienst gaat gebruiken. De Gebruiker heeft de bewijslast dat hij/zij binnen de Bedenktijd gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. De Gebruiker wordt geacht zijn herroepingsrecht te hebben uitgeoefend op de datum van het bericht naar Billhop hierover. Billhop draagt tot na het einde van de Bedenktijd het risico voor berichten die binnen de Bedenktijd worden verzonden en Billhop niet bereiken.

11.3 Bovendien heeft Billhop het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, of het gebruik van de Dienst door de Gebruiker te beperken of af te sluiten, indien: (a) de Gebruiker de Overeenkomst niet naleeft of zodanig gebruik van de Dienst maakt waardoor aanzienlijke hinder of schade voor Billhop of anderen ontstaat, of de Gebruiker op een andere manier duidelijk misbruik maakt van de Dienst; (b) de Gebruiker betalingen opschort, onderhandelingen start met crediteuren met het oog op schuldsanering, in faillissement of liquidatie verwikkeld raakt, niet (naar de redelijke mening van Billhop) kredietwaardig is zoals blijkt uit een kredietrapport, of Billhop op geen enkel moment de vereiste garantie biedt voor de nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker in het kader van de Overeenkomst; (c) er redenen zijn om aan te nemen dat de Gebruiker niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen; (d) Billhop informatie ontvangt met betrekking tot de aanpak van de Gebruiker inzake informatiebeveiliging, die redenen geven om te vermoeden dat het Account van de Gebruiker misbruikt zal worden; (e) Billhop een redelijk vermoeden heeft van ongeoorloofd gebruik van de Dienst.

12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Voor meer informatie over hoe Billhop uw gebruikersgegevens gebruikt en verwerkt, verwijzen we u naar ons Privacybeleid, die u hier kunt vinden.

12.2 De Gebruiker dient Billhop onmiddellijk op de hoogte te stellen van adreswijzigingen (e-mail, woon- en factuuradressen) en andere wijzigingen die aan Billhop moeten worden meegedeeld om diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te kunnen komen.

13. Kennisgevingen

13.1 Geschreven berichten van Billhop aan de Gebruiker worden naar het meest recente adres gezonden (inclusief via e-mail) dat schriftelijk door de Gebruiker aan Billhop werd doorgegeven. Dergelijke berichten worden geacht de Gebruiker uiterlijk de dag nadat het bericht werd verzonden te hebben bereikt. Geschreven berichten van de Gebruiker aan Billhop dienen via e-mail naar hello@billhop.nl te worden verzonden. Dergelijke berichten worden geacht Billhop uiterlijk de dag nadat het bericht werd verzonden te hebben bereikt.

14. Overdracht van rechten

14.1 De Gebruiker mag zonder de schriftelijke toestemming van Billhop zijn Gebruikersaccount of zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen. Billhop is gerechtigd om zonder de toestemming van de Gebruiker zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Billhop dient echter voorafgaand aan een dergelijke overdracht de Gebruiker hiervan in kennis te stellen. Op dat moment kan de Gebruiker in overeenstemming met bepaling 11.1 desgewenst de Overeenkomst beëindigen.

15. Wijzigingen

15.1 Billhop is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze Overeenkomst aan te brengen. De Gebruiker zal ten minste twee (2) maanden voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden ervan op hoogte worden gebracht. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet accepteert is de Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst, voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden, te allen tijde zonder extra kosten te beëindigen. Billhop dient na kennisgeving van de wijzigingen de Gebruiker van dit recht van beëindiging op de hoogte te stellen.

15.2 Een Gebruiker die de Overeenkomst niet heeft beëindigd in overeenstemming met bepaling 15.1 hierboven wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

15.3 Billhop is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruikers wijzigingen aan te brengen (met inbegrip van wijzigingen betreffende kosten) indien deze door wetgeving, voorschriften of beslissingen door de overheid worden opgelegd.

15.4 Indien op enig moment een bepaling van de Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt op grond van de wetgeving van Zweden of het rechtsgebied van de Gebruiker, laat dit de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van andere bepalingen van de Overeenkomst onverlet.

15.5 De Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen Billhop en de Gebruiker met betrekking tot de Dienst.

17. Geschillen

16.1 Geschillen met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze Overeenkomst of gerelateerde problemen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandelingen en overeenkomsten tussen de partijen.

16.2 Op de Overeenkomst en alle geschillen die hiermee verband houden is de wetgeving van Zweden/Nederland van toepassing. In het geval dat een gebruiker een zakelijke klant is (d.w.z. geen natuurlijke persoon), zijn jegens de Overeenkomst de rechtbanken van Zweden uitsluitend bevoegd. Indien de Gebruiker een (Nederlandse) natuurlijke persoon is, zal de rechtbank van Amsterdam niet-uitsluitend bevoegd zijn.

17. Correspondentietaal

17.1 Alle correspondentie met betrekking tot de overeenkomst en het verlenen van de Diensten dient in het Nederlands of Engels plaats te vinden.

18. Klachten

18.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Billhop. Dit kan via de Website, per post met als onderwerpregel "Klacht" naar het hoofdkantoor van Billhop, of via e-mail naar Complaints@billhop.nl. Billhop zal de klachten behandelen in overeenstemming met de richtlijnen van de Zweedse Autoriteit Financiële Markten inzake de behandeling van klachten over financiële diensten aan consumenten.