Algemene voorwaarden

Deze servicevoorwaarden bevatten belangrijke informatie over onze relatie. Lees ze zorgvuldig door.

1. Algemeen

1.1 Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op de relatie tussen Billhop AB, 556859-5416 ("Billhop", "wij", "ons" of "onze") de natuurlijke of rechtspersoon (de "Gebruiker") die gebruikt maakt van de dienst aangeboden door Billhop, in de zin van bepaling 2 hieronder (de "Dienst"). De overeenkomst tussen Billhop en de Gebruiker met betrekking tot de Dienst (de "Overeenkomst") bestaat uit deze Servicevoorwaarden samen met de van toepassing zijnde kosten voor de Dienst, welke beschikbaar zijn op www.billhop.com/nl (de "Website"). Ons apart vermeld Privacybeleid biedt ook aanvullende informatie met betrekking tot de Dienst.
1.2 Billhop is een Zweeds betaalinstituut, die diensten aanbiedt om bedrijven en consumenten in staat te stellen rekeningen te betalen met creditcards en andere type kaarten. Billhop's registratienummer in het Zweedse handelsregister is 556859-5416 en het is gelicentieerd door en staat onder het toezicht van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit (www.fi.se), Postbus 7821, 10397 Stockholm, Zweden. Billhop is gemachtigd betaaldiensten op grensoverschrijdende basis onder de Richtlijn (2007/64 / EG) betreffende Betalingsdiensten in Nederland aan te bieden. De hoofdvestiging van Billhop is gevestigd aan de Valhallavägen 104, 114 41, Stockholm Zweden.
1.3 Deze Servicevoorwaarden die thans geldend zijn, kunt u raadplegen op onze Website. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, heeft de Gebruiker heeft recht, op verzoek, informatie te verkrijgen over de voorwaarden van de Overeenkomst. De informatie wordt verstrekt in papiervorm per post of op enige andere wijze die de Gebruiker en Billhop zijn overeengekomen.
1.4 Door gebruik te maken van deze Dienst, accepteert de Gebruiker de Overeenkomst en verbindt zich ertoe de Overeenkomst na te leven. Billhop behoudt zich het recht voor te bepalen of de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst of niet. Billhop is niet gebonden door de Overeenkomst totdat de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst.

2. De Dienst

2.1 De Dienst stelt de Gebruiker in staat zijn/haar facturen per betaalkaart, bankpas of creditcard ("Kaart") te betalen. Het doel van de Dienst is de betaling van rekeningen door de Gebruiker te vergemakkelijken en de Gebruiker een oplossing voor liquiditeitsproblemen te bieden wanneer dat nodig is. De Dienst vergemakkelijkt verder het rekeningbeheer van de Gebruiker door, bijvoorbeeld, het creëren van historische rapporten en het exporteren van transactiegegevens mogelijk te maken naar verschillende programma's en systemen.
2.2 Het over te schrijven bedrag door de Gebruiker aan Billhop omvat zowel de betaling aan de ontvanger van betaling gespecificeerd door de Gebruiker (het "Betalingsbedrag"), en de kosten in rekening gebracht door Billhop voor de Dienst (het Betalingsbedrag en de kosten als geheel worden het " Transactiebedrag " genoemd). Indien de betaling wordt verricht in een andere valuta dan de valuta waarin de betaalkaart, bankpas of creditcard die wordt gebruikt de Gebruiker is aangehouden, op voorwaarde dat ondersteuning voor de transactie van een dergelijke betaling beschikbaar is binnen het bereik van de Dienst, anders kunnen extra kosten die buiten de controle van Billhop liggen in rekening worden gebracht aan de Gebruiker.
2.3 Billhop biedt dergelijke betalingstransacties aan op de manier en onder voorbehoud van de beperkingen, welke zijn gespecificeerd op de Website. Billhop is te allen tijde gerechtigd de toegestane transacties en type betalingsontvangers toe te voegen aan of te verwijderen van de lijsten op de Website.
2.4 Billhop behoudt zich het recht voor de ontvangers van de betaling te controleren of deze vermeld staan in openbare waarschuwingslijsten met betrekking tot valse facturen, ondernemingen met oneerlijke handelspraktijken en misleidende aanbiedingen of marketingactiviteiten. Echter, Billhop aanvaardt op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of het onderhoud van dergelijke lijsten. Billhop behoudt zich het recht voor overschrijvingen aan ontvangers op deze lijsten te weigeren in overeenstemming met het bovenstaande.

3. Voorwaarden van de Overeenkomst en de Dienst

3.1 Teneinde deze Dienst te kunnen gebruiken, is de Gebruiker verplicht zich te registreren voor een Gebruikersaccount ("Gebruikersaccount"). Na het registreren, zal de Gebruiker Billhop voorzien van juiste en volledige gegevens. In geval van wijziging van deze gegevens, zal de Gebruiker Billhop onmiddelijk de bijgewerkte gegevens verstrekken.
3.2 Door het accepteren van deze Overeenkomst in overeenstemming met de bepaling 1.4 hierboven, bevestigt de Gebruiker: (i) dat de Gebruiker zijn woonadres in Nederland heeft, (ii) dat de betalingstransacties verricht via de Dienst, in overeenstemming zijn met deze Servicevoorwaarden, toepasselijk recht, en andere regelgeving, en (iii) dat de Gebruiker, indien het een zakelijke klant betreft (d.w.z. geen natuurlijke persoon), zijn eigen interne routines en procedures zal naleven met betrekking tot betalingstransacties die via de Dienst zijn uitgevoerd. Een Gebruiker die een natuurlijke persoon is, bevestigt dat hij of zij ten minste achttien (18) jaar oud en de wettelijke bevoegdheid heeft om overeenkomsten aan te gaan. Een Gebruiker die een rechtspersoon is, bevestigt dat deze Overeenkomst namens haar is aangegaan door de gemachtigde ondertekenaar(s) van de Gebruiker.
3.3 De Gebruiker heeft geen toestemming de Dienst anders dan op de beoogde wijze te gebruiken, of op een manier die schade of ongemak voor Billhop of andere personen kan veroorzaken. Dergelijk ongeoorloofd gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, (i) gedrag in strijd met wet of regelgeving of rechten van derden, (ii) gedrag dat in strijd is met het doel van de Dienst zoals vermeld in bepaling 2.1 hierboven, en (iii) alle andere onethische acties door de Gebruiker.
3.4 Billhop behoudt zich het recht voor beperkingen aan het Transactiebedrag, en het totaalbedrag van de transacties gedurende een maand te stellen. Bij het ontvangen van verzoeken voor transacties die zulke bedragen overschrijden, behoudt Billhop zich het recht voor om dergelijke transacties te weigeren.
  1. Bescherming van toegangsgegevens

4.1 De Gebruiker verplicht zich om de procedures en veiligheidsinstructies van Billhop die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de Website met betrekking tot wachtwoorden en andere toegangsgegevens voor de Gebruikersaccount en de Dienst na te leven (de "Toegangsgegevens").
4.2 De Gebruiker is verantwoordelijk de Toegangsgegevens veilig te houden en ervoor te zorgen dat ze niet met derden worden gedeeld. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Toegangsgegevens op een zodanige wijze te bewaren, zodat ze niet toegankelijk zijn voor onbevoegde derde partijen. De Toegangsgegevens zijn persoonlijk, en mogen niet worden overgedragen aan of gebruikt door iemand anders dan de Gebruiker.
4.3 Billhop veronderstelt dat de Gebruiker de zender is van een betalingsopdracht via de Gebruikersaccount, en andere instructies verzonden met behulp van de Toegangsgegevens en het wachtwoord van de Gebruiker. Mocht de Gebruiker het vermoeden hebben dat er ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot de Toegangsgegevens bestaat, moet de Gebruiker Billhop hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de Toegangsgegevens wijzigen.

5. Uitvoering van Betalingstransacties

Informatie om een betalingstransactie mogelijk te maken
5.1 Teneinde Billhop in staat de stellen een betalingsopdracht uit te voeren, moet de Gebruiker inloggen op de Gebruikersaccount en de relevante bankgegevens van de ontvanger, het over te schrijven bedrag, en details van de kaart die worden gebruikt voor de transactie invoeren. Alleen kaarten die goedgekeurd zijn door Billhop en die op de Website zijn gespecificeerd mogen worden gebruikt. Billhop behoudt zich het recht voor de lijst met goedgekeurde kaarten te allen tijde te wijzigen.
5.2 Billhop behoudt zich het recht voor een betalingsopdracht te weigeren. Redenen voor een weigering omvatten, maar zijn niet beperkt tot, dat Billhop het Transactiebedrag niet heeft ontvangen of dat de betaling op een bepaald moment in strijd is met Billhop's toepasselijke richtlijnen en procedures, welke beschikbaar zijn op de Website. Bovendien, behoudt Billhop zich het recht voor een transactie te weigeren, indien het op één of andere manier in strijd zou kunnen zijn met de Wet of een toepasselijke regelgeving of de rechten van derden. Indien Billhop een transactie weigert, zal Billhop zo snel mogelijk de Gebruiker daarvan op de hoogte brengen. Billhop is gerechtigd tot een redelijke vergoeding voor een dergelijke kennisgeving. Een geweigerde Betalingsopdracht zal worden terugbetaald aan de Gebruiker, door middel van dezelfde betaalmethode die door de Gebruiker voor de transactie werd gebruikt.
Ontvangst van de betalingsopdracht en uitvoering
5.3 Alle betalingen via Billhop worden binnen drie (3) bankdagen nadat Billhop de Betalingsopdracht heeft ontvangen uitgevoerd, tenzij Billhop op het moment van betaling anders aangeeft. In elk geval, een Betalingsopdracht mag nooit als ontvangen worden beschouwd alvorens Billhop het volledige Transactiebedrag heeft ontvangen. Daarvoor is een bankdag elke dag (anders dan een zaterdag of een zondag of een feestdag) waarop banken gewoonlijk open zijn voor het bedrijfsleven en in staat zijn de betalingsinstructies in zowel Zweden en het rechtsgebied van de ontvanger van de betaling te verwerken.
Acceptatie van de Betalingstransactie
5.4 De Gebruiker accepteert de Betalingstransactie door het goed te keuren in overeenstemming met Billhop's procedures via zijn/haar Gebruikersaccount. Het Transactiebedrag wordt vervolgens van de kaart van de Gebruiker afgeschreven in overeenstemming met de goedkeuring.
Geplande betalingen
5.5 Door een betaling te plannen, accepteert de Gebruiker dat Billhop de betalingstransactie initieert en het bedrag van de door de Gebruiker gekozen kaart op de aangegeven datum opneemt.
Intrekking van een Betalingsopdracht
5.6 De Betalingsopdracht kan niet worden herroepen nadat deze door Billhop is ontvangen.
Ontvangst van een Betalingsopdracht
5.7 Wanneer een Betalingstransactie is voltooid, zal de Gebruiker hierover via de Gebruikersaccount worden geïnformeerd. Deze informatie vormt het ontvangstbewijs van de Gebruiker, wat aangeeft dat de Betalingstransactie is voltooid.
Belastingen
5.8 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker na te gaan welke belastingen mogelijk van toepassing zijn op betalingen en of al dan niet betaalde bedragen door de Gebruiker kunnen of moeten worden verhoogd of verlaagd met eventuele belastingen. Billhop is niet verantwoordelijk voor het toetsen of er al dan niet belastingen verschuldigd zijn over de Betaalopdrachten van de Gebruiker of voor het innen, in rekening brengen of betalen van mogelijke belastingen die voortvloeien uit betalingen.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De Gebruiker zal aan Billhop in het kader van het Transactiebedrag dergelijke kosten voor een transactie betalen, zoals die van tijd tot tijd op de Website worden vermeld.

7. Betalingen van de gebruiker

7.1 Billhop zal de betalingen ontvangen van de Gebruiker die moeten worden overgeschreven aan de ontvanger van deze betalingen, en totdat het bedrag wordt overgeschreven, aanhouden op een afzonderlijk klantenrekening. Dergelijke rekeningen worden naar eigen goeddunken van Billhop vastgesteld en bijgehouden.

8. Inactieve Gebruikersaccounts

8.1 In het geval er gedurende ten minste twee (2) opeenvolgende jaren geen activiteit op een Gebruikersaccount plaatsvindt, kan Billhop de Gebruiker om een beslissing verzoeken inzake het behouden of sluiten van de Account. Het verzoek zal naar het geregistreerde e-mailadres van de Gebruiker worden verzonden. Billhop zal automatisch de Gebruikersaccount opheffen, tenzij binnen dertig (30) dagen na een dergelijk verzoek een antwoord wordt gegeven.

9. Onze Aansprakelijkheid jegens U

9.1 Indien als gevolg van Billhop's nalatigheid of een opzettelijke daad door Billhop in strijd met deze Servicevoorwaarden, een Betalingstransactie niet of foutief wordt uitgevoerd:
  1. a) Billhop verbindt zich ertoe het Transactiebedrag aan de Gebruiker terug te betalen; en
  2. b) Billhop zal aansprakelijk zijn een schadevergoeding aan de Gebruiker te betalen voor verlies of geleden schade bovenop het Transactiebedrag, met inachtneming van de beperkingen uiteengezet in de bepalingen 9.2 tot en met 9.11 hieronder.
9.2 Billhop is niet aansprakelijk het Transactiebedrag te restitueren of tot enige schadevergoeding aan de Gebruiker te betalen, indien een betalingstransactie niet of foutief wordt uitgevoerd als gevolg van onjuiste of onnauwkeurige informatie of instructies verstrekt door de gebruiker aan Billhop (bijv. onjuiste rekeninggegevens, referentiedetails van de ontvanger, enz.). In deze omstandigheden, verbindt Billhop zich ertoe redelijke inspanningen te maken, teneinde ervoor te zorgen dat het Betalingsbedrag door de ontvanger wordt terugbetaald, en het Betalingsbedrag aan de Gebruiker terug te betalen, alleen dan als het Betalingsbedrag nog steeds in het bezit is van Billhop of als Billhop zelf het Betalingsbedrag door de ontvanger krijgt terugbetaald.
9.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe onmiddellijk kennis te nemen van de informatie met betrekking tot voltooide Betalingstransacties aan de Gebruiker meegedeeld in overeenstemming met bepaling 5.7 hierboven. De Gebruiker stemt ermee in Billhop onmiddellijk in kennis te stellen over een eventuele fout in een voltooide transactie, zodra de Gebruiker hiervan op de hoogte is. De Gebruiker moet Billhop voorzien van de informatie en documentatie die nodig is om de klacht te onderzoeken. Als een klacht betrekking heeft op een ongeautoriseerde Betalingstransactie, moet op redelijk verzoek van Billhop een proces-verbaal worden bijgevoegd. Niettegenstaande het bovenstaande, moeten alle klachten inzake ongeautoriseerde betalingstransacties uiterlijk dertien (13) maanden nadat het Transactiebedrag door Billhop van de Gebruiker is ontvangen worden ingediend.
9.4 Billhop is slechts verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen of schade die daadwerkelijk door de Gebruiker zijn geleden en veroorzaakt door Billhop's nalatigheid of opzettelijke handeling in strijd met de Servicevoorwaarden. Billhop is niet aansprakelijk voor onvoorzienbaar verlies of schade van de Gebruiker.
9.5 In aanvulling daarop, zal Billhop niet aansprakelijk zijn voor het volgende:
  1. a) de kwaliteit, geschiktheid of enig verlies of schade veroorzaakt door producten en/of betaalde service voor het gebruik van de Dienst;
  2. b) verlies of beschadiging van gegevens of informatie verstrekt aan Billhop; of
  3. c) verlies of schade veroorzaakt door misbruik door de Gebruiker van een Gebruikersaccount.
9.6 De Gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele annuleringen, claims, kosten, boetes en overige aansprakelijkheden waarvoor Billhop, een andere Gebruiker of derden aansprakelijk voor worden gesteld als gevolg van het Gebruik van de Dienst door een Gebruiker of een schending van de Overeenkomst door de Gebruiker. De Gebruiker gaat ermee akkoord Billhop, een andere Gebruiker of derden voor dergelijke aansprakelijkheid vrij te waren.
9.7 Billhop's aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot een claim zal altijd beperkt zijn tot £2500. Voor alle duidelijkheid, deze beperking zal niet van toepassing zijn op de restitutie van het Transactiebedrag of het Betalingsbedrag, wanneer dat vereist is in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden.
9.8 Billhop zal ontheven worden van aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door een omstandigheid buiten de controle van Billhop, en de gevolgen ervan niet in te wijten zijn aan Billhop, zoals oorlog, vijandelijkheden gelijkgesteld aan oorlog, economische sancties, explosies, zwaar weer, algemeen gebrek aan energie, stroomuitval, maatregelen of nalatigheid van de overheid, nieuwe of gewijzigde wetgeving, industriële conflicten en vergelijkbare omstandigheden. Bovendien, zal Billhop niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door Billhop's acties in de mate dat dergelijke acties zijn vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving.
9.9 De Dienst wordt onder normale omstandigheden vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) per week aangeboden. Echter, Billhop behoudt zich het recht voor om technische, onderhouds- of veiligheidsredenen, passende maatregelen te nemen om de Dienst en de Apparatuur ervan in stand te houden, die de Dienst tijdelijk onbereikbaar kan maken. Dergelijke maatregelen worden zoveel mogelijk 's nachts in Nederland uitgevoerd om het risico op verstoring te verminderen. Eventueel onderhoud vormt geen grond voor vergoeding of schadevergoeding. Gepland groot onderhoud wordt vooraf op de Website aangekondigd.
9.10 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de terugbetaling van verliezen geleden door Billhop die opzettelijk of door nalatigheid van de Gebruiker of iemand voor wie de Gebruiker verantwoordelijk is veroorzaakt werd, door het gebruik van de Dienst door de Gebruiker op een bepaalde wijze:
  1. a) dat in strijd is met deze Servicevoorwaarden;
  2. b) dat in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving; of
  3. c) die anderszins in strijd is met deze Overeenkomst.
9.11 Billhop geeft geen goedkeuring aan of beheert geen Website van derden of applicaties daarvan en is niet verantwoordelijk of op enigerlei wijze aansprakelijk voor hun inhoud. Indien de Gebruiker gebruik maakt van websites of applicaties van derden, dan zijn de algemene voorwaarden daarvan van toepassing. Billhop wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot websites of applicaties van derden

10. Ongeautoriseerde transacties

10.1 Met het oog op de bescherming van de bankrekening van de Gebruiker, Gebruikersaccount en kaartinformatie tegen verlies en ongeautoriseerde toegang, verbinden Billhop, en betrokken partners van Billhop zich ertoe wereldwijde erkende normen voor gegevensbeveiliging toe te passen en na te leven. Deze omvatten, bijvoorbeeld, beheer vereisten, beleid, procedures, netwerkarchitectuur, software en andere belangrijke maatregelen. Echter, Billhop kan niet garanderen dat ongeautoriseerde derden dergelijke veiligheidsmaatregelen niet zullen omzeilen of de kaartinformatie van de Gebruiker voor ongeautoriseerde doeleinden zullen gebruiken. Door de Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt de Gebruiker dat de bankrekening, Gebruikersaccount en kaartinformatie verstrekt op eigen risico van de Gebruiker is.
10.2 Indien de gebruiker vaststelt dat er een fout is opgetreden of dat ongeautoriseerde transacties zijn uitgevoerd met betrekking tot zijn Gebruikersaccount, zal de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met Billhop.
10.3 Indien Billhop vaststelt dat een ongeautoriseerde persoon toegang heeft of heeft gehad tot Gebruikersaccountinformatie op de servers van Billhop, zal Billhop de getroffen Gebruikers informeren over de gebeurtenis en, voor zover mogelijk, over de getroffen Gebruikersaccountinformatie.

11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Overeenkomst is geldig tot nader bericht. De Gebruiker kan op elk gewenst moment besluiten de Overeenkomst te beëindigen en zijn/haar Gebruikersaccount opheffen met onmiddellijke ingang via de Website. Billhop kan de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee (2) maanden beëindigen.
11.2 Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is en geen professionele partij en deze Overeenkomst op afstand is aangegaan, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te beëindigen onder de Zweedse wet inzake verkoop op afstand en huis-aan-huisverkoop (2005: 59), door kennisgeving aan Billhop binnen veertien (14) dagen (of, indien langer, zeven (7) werkdagen) vanaf de dag dat de Gebruiker de Overeenkomst heeft geaccepteerd ("Gratieperiode "). Echter, het herroepingsrecht van de Gebruiker vervalt wanneer de gebruiker, na de aanvang van de Gratieperiode, begint de Dienst te gebruiken. De Gebruiker heeft het bewijslast dat hij/zij gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht binnen de Gratieperiode. De Gebruiker wordt geacht zijn herroepingsrecht te hebben uitgeoefend op de datum van het bericht naar Billhop daartoe. Billhop draagt het risico dat berichten die binnen de Gratieperiode worden verzonden, niet Billhop bereiken tot na het einde van de Gratieperiode.
11.3 Bovendien, Billhop heeft het recht de overeenkomst te beëindigen, of het gebruik van de Dienst door de Gebruiker te beperken of af te sluiten, zijnde onmiddellijk indien: (a) de Gebruiker de Overeenkomst niet naleeft of gebruik van de Dienst maakt waardoor aanzienlijke hinder of schade ontstaat voor Billhop of anderen, of de Gebruiker op een andere manier duidelijk misbruik maakt van de Dienst; (b) de Gebruiker betalingen opschort, onderhandelingen start met crediteuren met het oog op schuldsanering, in faillissement of liquidatie verwikkelt raakt, niet (in de redelijke mening van Billhop) kredietwaardig is zoals blijkt uit een kredietrapport of Billhop op geen enkel moment de vereiste beveiliging biedt voor de nakoming van de verplichtingen van de Gebruiker in het kader van de Overeenkomst; (c) er redenen zijn om aan te nemen dat de Gebruiker niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen; (d) Billhop informatie ontvangt met betrekking tot de aanpak van de Gebruiker inzake informatiebeveiliging, die redenen geven om te vermoeden dat de Account van de Gebruiker misbruikt zal worden; (e) Billhop een redelijk vermoeden heeft van ongeoorloofd gebruik van de Dienst.

12. Verwerking van persoonlijke gegevens

12.1 Voor meer informatie over hoe Billhop uw gebruikersgegevens gebruikt en verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid, die u hier kunt vinden.
12.2 De Gebruiker zal Billhop onmiddellijk in kennis stellen van adreswijzigingen (e-mail, woon- en factuuradressen) en andere wijzigingen die aan Billhop moeten worden geïnformeerd, teneinde zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te kunnen komen.

13. Kennisgevingen

13.1 Geschreven berichten van Billhop aan de Gebruiker worden naar het meest recente adres gezonden (inclusief via e-mail) welke schriftelijk werd gemeld door de Gebruiker aan Billhop. Dergelijke berichten worden geacht de Gebruiker te hebben bereikt uiterlijk de dag nadat het bericht werd verzonden. Geschreven berichten van de Gebruiker aan Billhop zullen per e-mail naar hello@billhop.snl worden verzonden. Dergelijke berichten worden geacht Billhop te hebben bereikt uiterlijk de dag nadat het bericht werd verzonden.

14. Overdracht van rechten

14.1 De Gebruiker mag zonder de schriftelijke toestemming van Billhop zijn Gebruikersaccount of zijn rechten en verplichtingen niet onder deze Overeenkomst overdragen. Billhop is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder de toestemming van de Gebruiker. Echter, Billhop zal voorafgaande aan een dergelijke overdracht de Gebruiker in kennis stellen, op welk moment de Gebruiker, indien gewenst de Overeenkomst kan beëindigen in overeenstemming met bepaling 11.1.

15. Veranderingen en wijzigingen

15.1 Billhop is te allen tijde gerechtigd veranderingen of wijzigingen in deze Overeenkomst aan te brengen. De Gebruiker zal ten minste twee (2) maanden voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden, daarvan op hoogte worden gebracht. Indien de Gebruiker de veranderingen of wijzigingen niet zal accepteren, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst, voordat dergelijke veranderingen of wijzigingen van kracht worden, op elk moment zonder extra kosten te beëindigen. Billhop zal de Gebruiker van dit recht van beëindiging op de hoogte brengen na kennisgeving van de veranderingen of wijzigingen.
15.2 Een Gebruiker die de Overeenkomst niet heeft beëindigd in overeenstemming met bepaling 15.1 hierboven wordt geacht de verandering en wijziging te hebben aanvaard.
15.3 Billhop is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruikers (met inbegrip van wijzigingen in verband tot kosten) waar dit vereist wordt door wetgeving, voorschriften of beslissingen opgelegd door de overheid.
15.4 Indien op enig moment een bepaling van de Overeenkomst illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt op grond van de Wetgeving van Zweden of het rechtsgebied van de Gebruiker, doet dit geen afbreuk aan of aantasting van de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van enige andere bepaling van de Overeenkomst.
15.5 De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen Billhop en de Gebruiker met betrekking tot de Dienst.

16. Geschillen

16.1 Geschillen met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze Overeenkomst of gerelateerde problemen zal in eerste instantie worden opgelost door middel van onderhandelingen en overeenkomsten tussen de partijen.
16.2 De Overeenkomst en alle geschillen die hiermee verband houden worden beheerst door de wetten van Zweden/Nederland. In het geval dat een gebruiker een zakelijke klant is (d.w.z. geen natuurlijk persoon), hebben de rechtbanken van Zweden exclusieve jurisdictie met betrekking tot de Overeenkomst. Indien de Gebruiker een (Nederlandse) natuurlijke persoon is, zal de rechtbank van Amsterdam, Nederland een niet-exclusieve jurisdictie hebben.

17. Taal voor communicatie

17.1 Alle communicatie met betrekking tot de overeenkomst en de verlening van de Diensten zijn in het Nederlands of Engels.

18. Klachten

18.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Billhop door middel van de Website, via de post met de onderwerp regel "Klacht" naar de hoofdvestiging van Billhop, of via e-mail aan Complaints@billhop.nl. Billhop zal de klachten behandelen in overeenstemming met de richtlijnen van de Zweedse autoriteit voor financiële diensten voor de behandeling van klachten over financiële diensten aan consumenten.