Yleiset sopimusehdot

1. Yleistä

1.1 Näitä yleisiä ehtoja ("Ehdot") sovelletaan Billhop AB:n (556859-5416) ("Billhop", "me") ja palveluamme käyttävän luonnollisen henkilön tai juridisen henkilön ("Käyttäjä") väliseen suhteeseen kohdan 2. ("Palvelu") mukaisesti. Billhopin ja käyttäjän välinen, palvelua koskeva sopimus ("Sopimus") koostuu näistä yleisistä ehdoista sekä palvelun kulloisistakin maksuista, jotka löytyvät www.billhop.com/fi-sivustolta ("Verkkosivusto"). Myös erillisissä tietosuojaperiaatteissa on palvelua koskevaa tietoa.

1.2 Billhop on ruotsalainen maksupalveluyritys, jonka välityksellä yritykset ja kuluttajat voivat maksaa laskuja luotto- tai muulla kortilla. Billhopin yritystunnus on 556859-5416. Toimilupamme on myöntänyt Ruotsin finanssivalvontaviranomainen Finansinspektionen (www.fi.se, Box 7821, 103 97 Tukholma), joka myös valvoo toimintaamme. Billhopilla on lupa tarjota kansainvälisiä maksupalveluja maksupalveludirektiivin (2007/64/EY) mukaisesti. Billhopin päätoimipaikka on osoitteessa Kungsgatan 8, 111 43 Tukholma, Ruotsi.

1.3 Voimassa olevat yleiset ehdot löytyvät Billhopin verkkosivustolta. Palvelumme käyttäjällä on sopimuksen voimassaoloaikana oikeus saada pyynnöstä tietoja sopimusehdoista postitse tai muulla Billhopin ja palvelun käyttäjän sopimalla tavalla.

1.4 Palveluamme käyttämällä käyttäjä hyväksyy sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä. Billhop pidättää oikeuden päättää, onko kyseisellä käyttäjällä oikeus käyttää palvelua. Billhop on sidottu sopimukseen vasta annettuaan käyttäjälle pääsyn palveluun.

2. Palvelu

2.1 Palvelumme mahdollistaa käyttäjille laskujen maksun maksuaika-, pankki- tai luottokortilla ("Kortti"). Palvelu pyrkii helpottamaan käyttäjän laskujen maksua ja tarjoamaan käyttäjille tarvittaessa maksuvalmiusratkaisuja. Palvelumme helpottaa käyttäjän laskujenhallintaa esimerkiksi maksuraporteilla. Lisäksi tapahtumatietoja voidaan viedä eri ohjelmiin ja järjestelmiin.

2.2 Käyttäjän Billhopille siirtämä summa koostuu vastaanottajalle siirrettävästä maksusta ("Laskun summa") ja Billhopin palvelumaksusta. Yhteenlasketusta laskun summasta ja palvelumaksusta käytetään nimitystä "Tapahtuman summa". Jos rahaa siirretään valuutassa, joka ei ole käyttäjän kortin valuutta -- sikäli kuin tällaisen maksu on palvelussamme mahdollinen -- maksusta saattaa koitua lisäkustannuksia Billhopista riippumattomista syistä.

2.3 Billhop tarjoaa maksuvälitystä verkkosivustollamme selostetulla tavalla ja siihen liittyvin rajoituksin. Billhop pidättää oikeuden poistaa sivustolta tai lisätä sinne tapahtumatyyppejä ja vastaanottajaryhmiä milloin tahansa.

2.4 Billhop pidättää oikeuden tarkistaa maksujen vastaanottajat julkisista valelaskuja, vilpillisiä myyntimenetelmiä ja tarjouksia sekä harhaanjohtavaa markkinointia kattavista varoituslistoista. Billhop ei kuitenkaan vastaa tällaisten varoituslistojen paikkansapitävyydestä eikä ajankohtaisuudesta. Billhop pidättää oikeuden kieltää maksut näillä listoilla oleville vastaanottajille.

3. Sopimuksen ja palvelun ehdot

3.1 Pystyäkseen käyttämään palvelua asiakkaamme on perustettava käyttäjätili ("Käyttäjätili"). Rekisteröityessään käyttäjän on annettava oikeat ja täydelliset tiedot. Jos käyttäjän tiedot muuttuvat, hänen on ilmoitettava uudet tietonsa Billhopille viipymättä.

3.2 Hyväksymällä tämän sopimuksen sen 1.4 kohdan mukaisesti käyttäjä vahvistaa, että: (I) hänellä on kotipaikka Suomessa, (II) palvelumme kautta tehtävät maksut noudattavat näitä yleisiä ehtoja sekä asianmukaisia lakeja ja määräyksiä ja (III) käyttäjä, mikäli yritysasiakas (ei luonnollinen henkilö), noudattaa palvelussamme yrityksensä sisäisiä, maksutoimenpiteitä koskevia käytänteitä ja menettelytapoja. Palvelumme käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö, vakuuttaa olevansa vähintään 18 vuotta vanha ja oikeuskelpoinen solmimaan sopimuksia. Palvelumme käyttäjä, joka on juridinen henkilö, vakuuttaa, että sitä edustavalla sopijapuolella on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

3.3 Palvelumme käyttäjällä on lupa käyttää palvelua ainoastaan sen aiottuihin käyttötarkoituksiin; ei mihinkään, mikä aiheuttaa vahinkoa tai haittaa Billhopille tai muille. Luvatonta käyttöä on muun muassa (I) lakien ja määräysten tai kolmansien osapuolten oikeuksien vastainen toiminta, (II) palvelun tarkoituksen (kohta 2.1) vastainen toiminta sekä (III) käyttäjän muu epäeettinen asiointi.

3.4 Billhop pidättää oikeuden rajoittaa tapahtumien summaa sekä kuukauden aikana tehtyjen maksujen kokonaismäärää. Billhop pidättää oikeuden hylätä yllä mainitut rajoitukset ylittäviä maksuja.

4. Tunnistetietojen suojaus

4.1 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Billhopin asiakastiliä ja palvelua koskevia menettelytapoja ja sen verkkosivustolla julkaisemia turvallisuusohjeita salasanan ja muiden tunnistetietojen suhteen ("Tunnistetiedot").

4.2 Käyttäjän vastuulla on pitää tunnistetiedot salassa ja estää niiden paljastuminen kolmansille. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään tunnistetiedot asiaankuulumattomien kolmansien saavuttamattomissa. Tunnistetiedot ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille.

4.3 Billhop olettaa, että maksumääräyksen ja muiden ohjeiden lähettäjä on käyttäjätilin omistaja, koska ne on lähetetty käyttäjän tunnistetiedoilla. Käyttäjän tulee siksi ilmoittaa välittömästi Billhopille ja muuttaa tunnistetietonsa, jos hän epäilee asiaankuulumattomien saaneen pääsyn hänen tunnistetietoihinsa tai käyttäneen niitä.

5. Maksujen toimeenpano

Maksutapahtumaa varten tarvittavat tiedot

5.1 Jotta Billhop pystyy toimeenpanemaan maksumääräyksen, käyttäjän on kirjauduttava käyttäjätililleen ja syötettävä maksun vastaanottajan pankkiyhteystiedot, maksettava summa sekä tapahtumaan käytettävän kortin tiedot. Maksuun voi käyttää vain Billhopin hyväksymiä ja verkkosivustollaan mainitsemia kortteja. Billhop pidättää oikeuden muuttaa hyväksymiensä korttien listaa milloin tahansa.

5.2 Billhop pidättää oikeuden kieltäytyä panemasta maksumääräyksiä täytäntöön. Kieltäytymisen syynä voi olla esimerkiksi, ettei Billhop ole saanut tapahtuman summaa tai että maksu on Billhopin toimintaohjeiden ja menettelytapojen vastainen -- nämä ovat luettavissa verkkosivustoltamme. Billhopilla on myös oikeus kieltäytyä panemasta täytäntöön tapahtumaa, jos se rikkoisi lakia tai muita asianmukaisia määräyksiä tai loukkaisi kolmansien oikeuksia. Näissä tapauksissa ilmoitamme tapahtuman epäämisestä käyttäjälle viipymättä. Billhopilla on oikeus periä tällaisesta ilmoituksesta kohtuullinen maksu. Evätyn maksumääräyksen summa palautetaan käyttäjälle samalla maksutavalla, jolla käyttäjä on suorittanut tapahtuman.

Maksupyynnön vastaanottaminen ja suorittaminen

5.3 Billhop panee kaikki maksut täytäntöön kolmessa (3) pankkipäivässä siitä, kun se on saanut maksumääräyksen, ellei se maksun yhteydessä ilmoita muuta. Maksumääräystä ei katsota vastaanotetuksi ennen kuin Billhop on saanut tapahtuman summan. Pankkipäiviksi lasketaan päivät, joina pankit ovat yleensä auki ja voivat käsitellä maksupyyntöjä sekä Suomessa että maksun vastaanottajan maassa (ei viikonloppuna eikä yleisinä juhlapäivinä). Maksutapahtuman hyväksyminen

5.4 Käyttäjä hyväksyy Billhopin menettelytavoilla tapahtuvan maksutapahtuman vahvistamalla sen käyttäjätilillään. Tapahtuman summa veloitetaan käyttäjän kortilta vahvistamisen perusteella.

Ajastetut maksut

5.5 Ajastamalla maksun käyttäjä hyväksyy, että Billhop aloittaa maksutapahtuman ja veloittaa summan käyttäjän valitsemalta kortilta määriteltynä maksupäivänä.

Maksupyynnön peruuttaminen

5.6 Maksupyyntöä ei voi peruuttaa Billhopin vastaanotettua sen.

Maksumääräyksen kuittaus

5.7 Kun maksutapahtuma on suoritettu, siitä tulee ilmoitus maksajan käyttäjätilille. Tämä ilmoitus toimii käyttäjän kuittina ja vahvistaa maksutapahtuman täytäntöönpannuksi.

Verot

5.8 Käyttäjän vastuulla on arvioida kaikkien maksujen yhteydessä mitä veroja tulee kyseeseen ja onko summaan lisättävä jokin vero tai voiko siitä vähentää jonkin veron. Billhop ei ole velvollinen arvioimaan, mitä veroja palvelun käyttäjän suorittamasta maksusta peritään, eikä perimään tai maksamaan maksuihin mahdollisesti liittyviä veroja.

6. Maksuehdot

6.1 Käyttäjä maksaa Billhopille tapahtuman summassa myös tapahtumamaksun, josta tiedotetaan verkkosivustollamme.

7. Käyttäjältä saadut maksut

7.1 Billhop säilyttää käyttäjältä saamansa ja edelleen välitettäväksi tarkoitetut maksut erillisellä asiakasvaratilillä. Billhop perustaa ja ylläpitää tällaisia tilejä oman harkintansa mukaan.

8. Uinuvat käyttäjätilit

8.1 Jos käyttäjän asiakastilillä ei ole ollut toimintaa vähintään kahteen (2) vuoteen, Billhop voi pyytää käyttäjää päättämään tuleeko tili säilyttää vai lopettaa. Tämä yhteydenotto lähetetään käyttäjän rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen. Jos käyttäjä ei vastaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, Billhop lopettaa käyttäjätilin automaattisesti.

9. Billhopin vastuu

9.1 Jos Billhop tuottamuksellisesti tai tahallisesti ei ole suorittanut maksutapahtumaa tai on suorittanut sen puutteellisesti näistä yleisistä ehdoista poiketen, Billhop sitoutuu palauttamaan tapahtuman summan käyttäjälle ja korvaa käyttäjälle tapahtuman summan lisäksi tälle aiheutuneet menetykset ja vahingot, jollei kohdista 9.2 ja 9.11 muuta johdu.

9.2 Billhop ei ole velvollinen palauttamaan tapahtuman summaa eikä maksamaan korvauksia käyttäjälle, jos Billhop ei ole suorittanut maksutapahtumaa tai on suorittanut sen puutteellisesti saatuaan käyttäjältä epätarkkoja tietoja tai ohjeita (esimerkiksi virheelliset saajan tilitiedot tai väärä viite). Tällaisissa tapauksissa Billhop sitoutuu ryhtymään kohtuullisiin toimiin saadakseen maksun vastaanottajan palauttamaan laskun summan. Billhop sitoutuu palauttamaan laskun summan käyttäjälle siinä tapauksessa, että laskun summa on yhä Billhopin hallussa tai että vastaanottaja on palauttanut laskun summan Billhopille.

9.3 Käyttäjä sitoutuu välittömästi huomioimaan saamansa ilmoitukset toimeenpannuista maksutapahtumista kohdan 5.7 mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen reklamoimaan puutteellisesta maksutapahtumasta Billhopille heti tultuaan tietoiseksi puutteellisuudesta. Käyttäjä on velvollinen luovuttamaan Billhopille reklamaation tutkimiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Reklamoitaessa luvaton maksutapahtuma reklamaatioon on liitettävä rikosilmoitus, jos Billhop esittää sitä koskevan kohtuullisen pyynnön. Yllä olevasta riippumatta luvattoman maksutapahtuman reklamaation tulee aina tapahtua viimeistään kolmentoista (13) kuukauden kuluessa siitä, kun Billhop on saanut tapahtuman summan käyttäjältä.

9.4 Billhop vastaa käyttäjälle aiheutuneista, ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista vain, jos Billhop on aiheuttanut ne tuottamuksellisesti tai tahallisesti yleisiä ehtoja rikkoen. Billhop ei vastaa käyttäjälle koituneista ennakoimattomista menetyksistä eikä vahingoista.

9.5 Billhop ei myöskään vastaa seuraavista:

  • Billhop-palvelun kautta maksettujen tuotteiden ja/tai palvelujen laatu tai sopivuus tai niistä koituvat menetykset ja vahingot
  • Billhopille annettujen tietojen menetys tai turmeltuminen
  • käyttäjän tilinsä väärinkäyttämisellä aiheuttamat menetykset ja vahingot.

9.6 Käyttäjä on vastuussa kaikista peruutuksista, vaateista, kustannuksista, sakoista ja muista velvoitteista, joista Billhop, joku muu käyttäjä tai kolmannet osapuolet vaaditaan vastuuseen, silloin kun syynä on palvelun käyttö käyttäjän toimesta tai sopimuksen rikkominen käyttäjän toimesta. Käyttäjä sitoutuu maksamaan korvauksen tällaisesta vastuusta Billhopille, toiselle käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

9.7 Billhopin vahingonkorvausvastuu on kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään 2 500 €. Selkeyden vuoksi tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tapahtuman summan tai laskun summan palauttamiseen silloin kun nämä yleiset ehdot palautusta edellyttävät.

9.8 Billhop vapautetaan vastuusta sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Billhopista riippumattomista syistä ja joiden seurauksiin Billhop ei kohtuudella ole voinut vaikuttaa. Tällaisia syitä ovat muun muassa sota, sodankaltaiset vihamielisyydet, taloudelliset sanktiot, räjähdys, erityisen vaikeat sääolot, yleinen energiansaannin puute, sähkökatkos, hallituksen toiminta tai laiminlyönti, uusi tai muutettu lainsäädäntö, työmarkkinariidat ja vastaavat olosuhteet. Billhop ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat Billhopin toimista sen noudatettua sovellettavaa lainsäädäntöä.

9.9 Palvelumme on tavallisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa. Billhopilla on kuitenkin oikeus ryhtyä palvelun tai laitteiden ylläpitämiseksi tarvittaviin toimiin teknisistä, ylläpitoon liittyvistä tai turvallisuussyistä. Tällöin palvelu voi olla suljettuna väliaikaisesti. Nämä toimenpiteet pyritään mahdollisuuksien mukaan suorittamaan yöaikaan palvelun käyttäjille aiheutuvien häiriöiden minimoimiseksi. Tämänkaltaiset huoltotoimenpiteet eivät ole peruste vahingonkorvauksille. Ilmoitamme suunnitelluista suuremmista huoltotoimista verkkosivustollamme etukäteen.

9.10 Palvelumme käyttäjä on velvollinen korvaamaan Billhopille menetykset, jotka hän -- tai joku, josta hän on vastuussa -- tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa Billhopille käyttäessään palveluamme

  • 118. yleisten ehtojemme vastaisesti
    1. voimassa olevien lakien tai määräysten vastaisesti tai
    1. muutoin tämän sopimuksen vastaisesti.

9.11 Billhop ei hyväksy eikä valvo kolmansien osapuolien verkkosivuja tai sovelluksia eikä ota vastuuta niiden sisällöstä. Jos käyttäjä käyttää kolmansien osapuolien verkkosivuja tai sovelluksia, niillä sovelletaan niiden omia yleisiä sopimusehtoja. Billhop ei ota vastuuta kolmansien osapuolien verkkosivuista eikä sovelluksista.

10. Luvattomat maksutapahtumat

10.1 Suojatakseen käyttäjän pankkitiliä, käyttäjätiliä ja korttitietoja menetyksiltä ja luvattomalta pääsyltä Billhop ja sen yhteistyökumppanit sitoutuvat soveltamaan ja noudattamaan maailmanlaajuisesti tunnustettuja tietoturvastandardeja. Ne kattavat muun muassa hallintoa koskevat vaatimukset, toimintaperiaatteet ja menettelytavat, verkkoarkkitehtuurin ja ohjelmistot. Billhop ei kuitenkaan voi taata, ettei asiaton kolmas osapuoli voisi kiertää näitä turvatoimenpiteitä tai käyttää palvelumme käyttäjien korttitietoja luvattomiin tarkoituksiin. Hyväksymällä sopimuksen käyttäjä vahvistaa ilmoittavansa pankkitilinsä, käyttäjätilinsä ja korttinsa tiedot omalla vastuullaan.

10.2 Jos käyttäjä huomaa virheitä tai luvattomia tapahtumia käyttäjätilillään, hänen on ilmoitettava siitä Billhopille viipymättä.

10.3 Jos ilmenee, että asiaankuulumaton henkilö on päässyt käyttäjän profiilin tietoihin, Billhop ilmoittaa niille käyttäjille, joiden tilille on tunkeuduttu, ja mahdollisuuksien mukaan kertoo myös mihin tietoihin on tunkeuduttu.

11. Sopimusaika ja irtisanominen

11.1 Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa ja lopettaa käyttäjätilinsä välittömästi verkkosivustomme kautta. Billhopilla on oikeus irtisanoa sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

11.2 Jos käyttäjä on luonnollinen henkilö eikä käytä palveluamme liiketoiminnassa ja on solminut etäsopimuksen, hänellä on oikeus peruuttaa sopimus etämyyntisäännösten (Ruotsin Etä- ja kotimyyntilaki 2005:59) perusteella ilmoittamalla siitä Billhopille neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen hyväksymisestä ("Katumusaika"). Käyttäjän peruutusoikeus kuitenkin raukeaa, jos tämä on alkanut käyttää palvelua ennen katumusajan päättymistä. Käyttäjän on pystyttävä todistamaan käyttäneensä peruutusoikeuttaan ennen katumusajan umpeutumista. Käyttäjän katsotaan käyttäneen peruutusoikeuttaan sinä päivänä, jona hän on lähettänyt Billhopille sensisältöisen viestin. Billhopin vastuulla on riski siitä, että Billhop saa käyttäjän katumusajan kuluessa lähettämän viestin vasta katumusajan umpeuduttua.

11.3 Billhopilla on oikeus irtisanoa sopimus tai rajoittaa käyttäjälle palvelussa saatavilla olevia toimintoja välittömästi jos (a) käyttäjä rikkoo sopimusta tai käyttää palveluamme tavalla, joka aiheuttaa Billhopille tai muulle taholle huomattavaa haittaa tai vahinkoa tai jos käyttäjä muulla tavalla selvästi käyttää palvelua väärin; (b) käyttäjä keskeyttää maksut, aloittaa velkajärjestelyneuvottelut velkojiensa kanssa, joutuu konkurssiin tai selvitystilaan, Billhopilla on luottotietoraportin perusteella syytä katsoa käyttäjän olevan luottokelvoton tai käyttäjä ei anna Billhopille vakuuksia tämän sitä vaatiessa käyttäjän sopimuksenmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi; (c) on syytä olettaa, ettei käyttäjä pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan; (d) Billhop saa käyttäjän suhtautumisesta tietoturvaan sellaisia tietoja, jotka antavat aiheen epäillä käyttäjätilin väärinkäytön mahdollisuutta; tai (e) on perusteltua epäillä, että palveluamme on käytetty luvattomasti.

12. Henkilötietojen käsittely

12.1 Tarkat tiedot Billhopin suorittamasta käyttäjätietojen käytöstä ja käsittelystä löytyvät tietosuojaperiaatteistamme.

12.2 Käyttäjän on ilmoitettava Billhopille viipymättä osoitteenmuutoksista (sähköpostiosoite, kotipaikka tai laskutusosoite) sekä muista muutoksista, joista Billhopin on tiedettävä pystyäkseen täyttämään sopimusvelvoitteensa.

13. Ilmoitukset

13.1 Billhop lähettää kirjalliset viestit käyttäjälle sähköpostitse käyttäjän Billhopille viimeksi kirjallisesti (myös sähköpostitse) ilmoittamaan osoitteeseen. Näin lähetettyjen viestien katsotaan saapuneen käyttäjälle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä. Kirjalliset viestit käyttäjältä Billhopille lähetetään sähköpostiosoitteeseen hello@billhop.com. Näin lähetettyjen viestien katsotaan saapuneen Billhopille viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

14. Oikeuksien luovutus

14.1 Palvelumme käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa käyttäjätiliään eikä tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Billhopin kirjallista hyväksyntää. Billhopilla on oikeus luovuttaa tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain ilman käyttäjän suostumusta. Billhopin on kuitenkin ilmoitettava käyttäjälle tällaisesta oikeuksien luovuttamisesta etukäteen, jolloin käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 11.1 mukaisesti.

15. Lisäykset ja muutokset

15.1 Billhopilla on oikeus tehdä lisäyksiä tai muutoksia tämän sopimuksen ehtoihin milloin tahansa. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisista muutoksista tai lisäyksistä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Jos käyttäjä ei hyväksy ilmoitettuja muutoksia tai lisäyksiä, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus kustannuksitta milloin tahansa ennen muutosten tai lisäysten voimaantuloa. Ilmoittaessaan käyttäjälle ehtojen muutoksista tai lisäyksistä Billhopin on informoitava käyttäjää myös tämän irtisanomisoikeudesta.

15.2 Ellei käyttäjä ole irtisanonut sopimustaan 15.1 mukaisesti, hänen katsotaan hyväksyneen muutoksen tai lisäyksen.

15.3 Billhopilla on oikeus tehdä lain, muiden määräysten tai viranomaisten päätösten edellyttämiä muutoksia (mukaan lukien hinnanmuutoksia) milloin tahansa ilmoittamatta niistä käyttäjälle etukäteen.

15.4 Jos sopimuksen jokin ehto todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi Ruotsissa tai käyttäjän lainkäyttöalueella, se ei vaikuta sopimuksen laillisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin asianomaisella lainkäyttöalueella.

15.5 Tämä sopimus kattaa Billhopin ja käyttäjän välisen, palvelua koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan.

16. Riitojen ratkaisu

16.1 Sopimuksen soveltamista tai tulkintaa tai siihen liittyviä asioita koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluilla ja osapuolten välisellä sopimuksella.

16.2 Tähän sopimukseen ja siihen liittyviin riitoihin sovelletaan Ruotsin/Suomen lakia. Jos käyttäjä on yritysasiakas (ei luonnollinen henkilö), yksinomainen toimivalta on Ruotsin tuomioistuimilla. Kuluttajana käyttäjä voi myös kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen. Jos käyttäjä on suomalainen luonnollinen henkilö, yksinomainen toimivalta on Suomen tuomioistuimilla.

17. Yhteydenpidossa käytettävä kieli

17.1 Kaiken sopimukseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvän viestinnän on tapahduttava suomeksi tai englanniksi.

18. Valitukset

18.1 Valitukset on lähetettävä Billhopille kirjallisesti verkkosivuston kautta, postitse sen päätoimipaikkaan otsikolla "Valitus" tai sähköpostitse osoitteeseen complaints@billhop.com. Käsitellessään kuluttajien tekemiä valituksia Billhop noudattaa Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen (Finansinspektionen) ohjeita kuluttajille tarjottavia rahoituspalveluita koskevien valitusten käsittelystä.