Yksityisyyden suoja

Suojelemme rekisteröityneiden asiakkaidemme ja sivustollamme kävijöiden yksityisyyttä.

Suojelemme rekisteröityneiden asiakkaidemme ja sivustollamme kävijöiden yksityisyyttä. Näitä tietosuojakäytänteitä sovelletaan sivustolla https://billhop.com/fi, joka on Billhop AB:n omistama ja hallinnoima. Rrekisterinpitäjä on Billhop AB.

Tietosuojaperiaatteissa selostetaan, miten Billhop käsittelee palvelun käyttäjien henkilötietoja ja miten se kunnioittaa ja suojaa heidän yksityisyyttään.

Billhopille annettavat tiedot

Palvelumme käyttäjä saattaa antaa meille suoraan tai epäsuorasti tietoja itsestään usealla tavalla – esimerkiksi rekisteröidessään käyttäjätilin. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Billhopin keräämät tiedot

Jotta palvelumme kautta voidaan maksaa laskuja, meidän täytyy käsitellä palvelumme käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjä saattaa suoraan tai epäsuorasti antaa meille tietoa itsestään (henkilötietoja) usealla tavalla, esimerkiksi rekisteröidessään tilin itselleen, mutta saatamme kerätä tietoa myös kolmansilta osapuolilta. Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja: Henkilö- ja yhteystiedot – nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.

Maksutiedot – laskun numero, summa, maksupäivä ja luottokorttityyppi.

Tietoja yhteydestäsi Billhopin kanssa – esimerkiksi kuinka usein käytät palvelujamme, sivun vasteaika, sivustolle tulon ja siltä poistumisen tavat, mahdolliset latausvirheet jne.

Laitteen tiedot – esimerkiksi IP-osoite, selainasetukset, käyttöjärjestelmä ja sovellusalusta.

Maantieteellinen tieto – käyttäjän maantieteellinen sijainti. Billhop käsittelee erityisiä henkilötietoryhmiä ainoastaan, mikäli käyttäjä on niin kutsuttu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), jolloin me vahvistamme syyn PEP-statukselle.

Henkilötietojen käsittely

Käytämme palvelumme käyttäjistä keräämiämme henkilötietoja palvelujemme tarjoamiseen asiakkaille sekä myös laillisten velvoitteiden ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Saatamme käyttää henkilötietoja myös yhteydenpitoon käyttäjien kanssa ja käyttäjäanalyysien tekemiseen.

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavilla oikeusperusteilla:

 1. Käsittelyn tarkoitus: käyttäjän henkilöllisyyden vahvistaminen ja henkilötietojen verifiointi

1a. Käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja laillisten velvoitteiden noudattaminen

 1. Käsittelyn tarkoitus: velvoitteidemme täyttäminen käyttäjää kohtaan, käyttäjän maksujen käsittely ja tarvittavien tietojen antaminen käyttäjälle sisällön mahdollisimman tehokkaan esittämisen varmistaminen palvelumme käyttäjää ja hänen laitettaan ajatellen.

2a. Käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja laillisten velvoitteiden noudattaminen oikeutettu etu.

 1. Käsittelyn tarkoitus: palvelumme väärinkäytön estäminen.

3a. Käsittelyn oikeusperuste: laillisten velvoitteiden noudattaminen

 1. Käsittelyn tarkoitus: riskianalyysien tekeminen, petosten estäminen ja riskienhallinta

4a. Käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja laillisten velvoitteiden noudattaminen

 1. Käsittelyn tarkoitus: rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta.

5a. Käsittelyn oikeusperuste: laillisten velvoitteiden noudattaminen.

 1. Käsittelyn tarkoitus: yhteydenpito palvelun käyttäjiin.

6a. Käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu.

 1. Käsittelyn tarkoitus: asiakasanalyysit koostetuista tiedoista.

7a. Käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu.

 1. Käsittelyn tarkoitus: käyttäjätilin luominen ja rekisteröinti.

8a. Käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano.

Profilointi

Profilointi on henkilötietojen automatisoitua käsittelyä, jossa tietoja käytetään luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin. Tällöin pyritään etenkin analysoimaan ja ennakoimaan kyseisen henkilön asiakasominaisuuksia. Billhop käyttää profilointia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseen esimerkiksi analysoimalla ja arvioimalla käyttäjän riskiprofiilia ja käyttäytymistä palvelussamme. Järjestelmämme antaa automaattisesti merkin asiakkaista, joista muodostuu suuri riski, tai jos asiakkaan käyttäytyminen palvelussamme poikkeaa tämän aiemmasta. Tällöin asiakaspalvelumme saattaa ottaa yhteyttä käyttäjään ja tarkistaa kyseisen maksutapahtuman. Käytämme profilointia lakisääteisten velvoitteiden ja rahanpesun vastaisten säännösten mukaisesti.

Tietoturva

Haluamme suojella palvelumme käyttäjien yksityisyyttä ja käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja mahdollisimman huolellisesti. Noudatamme tiukkoja tietoturvastandardeja ja varmistamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden kaikin kohtuulliseksi katsottavin keinoin. On kuitenkin otettava huomioon, että tiedonsiirto internetissä tai matkapuhelinverkossa ei koskaan ole aivan täysin turvallista, vaikka teemmekin parhaamme palvelumme käyttäjien henkilötietojen suojelemiseksi. Siksi palvelun käyttäjän tulee toimia vastuuntuntoisesti, jotta henkilötiedot pystytään suojaamaan. Suosittelemme pitämään palvelumme sisäänkirjautumistiedot salassa. Käyttäjällä itsellään on vastuu siitä, ettei paljasta sisäänkirjautumistunnuksiaan kenellekään.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille

Saatamme siirtää käyttäjien henkilötietoja valitsemillemme kolmansille osapuolille, jos se on palvelujemme tarjoamisen kannalta välttämätöntä. Tällöin suoritamme kaikki kohtuulliset lain vaatimat, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta käyttäjien henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja riittävän suojatusti.

Saatamme siirtää tai luovuttaa palvelumme käyttäjien henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Viranomaiset: esim. poliisi, veroviranomainen, rahoitusalan valvontaviranomainen tai muu viranomainen, jos meillä on siihen lakisääteinen velvoite tai käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Esimerkkejä lain edellyttämästä tietojen luovuttamisesta ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta.

 • Tavaroiden ja palvelujen toimittajat: palvelumme käyttäjän kanssa tekemämme sopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi ja muita tässä tietosuojaperiaatteissa kuvailtuja tarkoitusperiä varten.

 • Tietokanta- ja vastaavien palvelujen tarjoajat: käyttäjätilin perustavan asiakkaan henkilöllisyyden ja osoitteen tarkistamiseksi.

 • Maksujen vastaanottajat: Jos maksun vastaanottaja ei pysty tunnistamaan maksun alkuperää vaikkapa viitenumerovirheen vuoksi, saatamme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja vastaanottajalle, jotta maksu pystytään tunnistamaan.

Henkilötietojen käsittely EU:n ja ETA:n ulkopuolella

Pyrimme käsittelemään palvelumme käyttäjien henkilötietoja EU:n tai ETA:n sisällä. Tietyissä tilanteissa tavaran- tai palveluntoimittaja tai tämän alihankkija saattaa käsitellä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin suoritamme kaikki lain vaatimat, tekniset ja organisatoriset, kohtuulliseksi katsottavat toimenpiteet, jotta käyttäjien henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja riittävän suojatusti tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Henkilötietojen tallentaminen

Säilytämme palvelumme käyttäjien henkilötietoja järjestelmässämme vain niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai lait ja asetukset sitä edellyttävät. Esimerkiksi rahanpesuntorjuntamääräykset edellyttävät 5 vuoden säilytystä.

Palvelun käyttäjän oikeudet

Palvelumme käyttäjillä on tiettyjä oikeuksia henkilötietojensa suhteen. Jos käyttäjänä haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä – yhteystietomme ovat näiden tietosuojaperiaatteiden lopussa.

Oikeus saada pääsy tietoihin – Palvelumme käyttäjillä on oikeus pyytää kopio Billhopin käsittelemistä henkilötiedoistaan. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja siinä on oltava käyttäjän nimi, syntymäaika ja allekirjoitus.

Oikeus tietojen oikaisemiseen – Pyrimme pitämään palvelumme käyttäjien tiedot virheettöminä, täydellisinä ja ajan tasalla. Jos käyttäjä huomaa meillä olevan hänestä väärää tai vanhentunutta tietoa, hänen on parasta ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta voimme päivittää tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen – Palvelumme käyttäjillä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmästämme, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen missä niitä on käsitelty, ellei tietojen poistamiseen ole lainsäädännöllistä estettä.

Oikeus rajoittaa käsittelyä– Palvelumme käyttäjillä on tietyin edellytyksin oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista siten, että niitä käsitellään ainoastaan rajoitettuihin tarkoituksiin, esimerkiksi henkilötietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseen.

Oikeus vastustaa käsittelyä– Palvelumme käyttäjillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa tietynlaista käsittelyä, jos he uskovat oman oikeutensa yksityisyyteen olevan tärkeämpi kuin Billhopin oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Käyttäjällä on aina oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Jos oikeutemme käsitellä palvelumme käyttäjien henkilötietoja perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon, palvelun käyttäjällä on oikeus pyytää meitä siirtämään henkilökohtaiset, meille annetut tiedot kolmannelle osapuolelle. Siirtäminen edellyttää, että siirto on teknisesti mahdollinen ja se voidaan tehdä automaattisesti.

Ruotsin Tietosuojaviranomainen

Jos palvelumme käyttäjä on tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietoja, hänen kannattaa ottaa yhteyttä meihin, niin pyrimme ratkaisemaan asian. Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus Ruotsin tietosuojavaltuutetulle (Datainspektionen).

Muutokset

Saatamme ajoittain muuttaa näitä tietosuojaperiaatteita. Silloin julkaisemme päivitetyn version verkkosivustollamme. Kaikki muutokset tulevat voimaan automaattisesti 30 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Mikäli kuitenkin teemme muutoksia, jotka katsotaan välttämättömiksi oikeudellisten velvoitteiden tai viranomaisten ohjeiden tai päätösten noudattamiseksi, uudet tietosuojaperiaatteet tulevat voimaan heti julkaistuamme ne sivustollamme.

Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteella help@billhop.com. Postiosoitteemme on Billhop AB, Kungsgatan 8, 111 43 Tukholma, Ruotsi. Puhelimitse meidät tavoittaa numerosta +358931585444. Billhopin tietosuojavaltuutetun sähköpostiosoite on dpo@billhop.com.